• Imprimeix

Comissió d'atenció a la diversitat

La Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD)  és una estructura organitzativa del centre que ha de proposar l’organització i la gestió de les mesures i els suports per atendre tot l’alumnat del centre, i que ha de fer-ne el seguiment i l’avaluació per tal d’ajustar-les a les seves necessitats.  Esdevé fonamental com a espai que articula les mesures i els suports, promou l’intercanvi i la reflexió, facilita la priorització de les demandes i dóna sentit i regularitat a tot aquest procés.


Per trobar la informació del curs vigent  heu de consultar les instruccions d’inici de curs en els documents per a l’organització i la gestió dels centres de cada etapa educativa.

A la Comissió d’Atenció a la Diversitat del centre hi participen: l’equip directiu, els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d’educació especial,mestres d’audició i llenguatge, orientador del centre, professorat de pedagogia terapèutica, mestres de reforç, professorat de l’aula d’acollida, professionals del SIEI), el psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els coordinadors o representants dels diferents equips docents o cicles, segons l’etapa educativa.  

De manera puntual, i quan es consideri necessari per la temàtica tractada, es poden afegir a la CAD altres professionals com el tècnic o tècnica d’orientació social, professionals del CREDA, CREDV, ELIC,  fisioterapeuta de l’EAP...

Correspon a  la comissió d’atenció a la diversitat:

  • Concretar els criteris i les prioritats que el centre estableix per a l’atenció a la diversitat dels alumnes.
  • Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades.
  • Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació amb la diversitat i els alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació.
  • Conèixer cadascun dels alumnes i construir una manera d’entendre’ls que faciliti el desenvolupament d’una pràctica educativa que doni resposta a la seva situació personal.
  • Proposar els plans de suport individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries per al seu desenvolupament i concreció.
  • Col·laborar a través del diàleg i de la construcció compartida en la creació d’un marc de referència comú en l’àmbit del centre a fi d’avançar cap a l’escola inclusiva i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a tot l’alumnat.