Avançar cap a  escoles per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui  una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’ ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troba cert alumnat per aprendre, és un repte que implica a les famílies, a les institucions, a l’administració educativa i a tots els professionals de l’educació.

Garantir una major igualtat d’oportunitats suposa prendre decisions en diversos àmbits d'intervenció educativa i institucional.

Donar resposta a la diversitat en els centres educatius implica crear comunitats segures i acollidores en les que tothom se sent valorat i  coopera per transmetre aquests valors als seus membres.

Significa viure i desenvolupar  valors inclusius, compartits entre tot el professorat, l'alumnat i les famílies, que orientin les decisions que es prenen en el centre sobre les polítiques i les pràctiques del dia a dia.

Canvi de mirada del dèficit a l’entorn

Hi ha un canvi de perspectiva des de la qual entenem la necessitat de suport educatiu: no ens centrem en el dèficit sinó que s’entén que la necessitat de suport sorgeix de la interacció entre les característiques de la persona i les de l’entorn.

La intervenció no se centra únicament en l’alumne sinó en el context. L’entorn pot ser un element discapacitador o capacitador.

Es defuig de l’etiqueta, de la categorització perquè no explica ni contextualitza les necessitats de suport i omet fàcilment les fortaleses.

Si la mirada se centra en l’entorn facilita la presa de decisions sobre la proposta educativa.

imatge-8