• Imprimeix

Intensius

Les mesures i suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educatiuva de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

Les mesures i els suports intensius són actuacions educatives extraordinàries  adaptades a la singularitat dels alumnes amb necessitats educatives especials, que permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. Han de cercar la màxima participació en les situacions educatives del centre i de l’aula, han de facilitar, al docent, estratègies d’atenció als alumnes, i han de sumar-se a les mesures universals i addicionals de què disposa el centre.

Als alumnes amb necessitats educatives especials. Es determinen a partir de l’informe de reconeixement de NESE elaborat per l’Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP)

Els apliquen, d’acord amb el projecte educatiu de centre, tots els docents designats per la direcció del mateix centre, i, en particular, els docents d’educació especial, els orientadors d’educació secundària obligatòria, els mestres especialistes en audició i llenguatge  i els professionals de suport educatiu, amb la supervisió de la direcció del centre, en coordinació amb tot l’equip docent i amb la implicació dels agents de la comunitat educativa.

Constitueixen mesures i suports intensius, a més de les mesures i els suports intensius establerts pels mateixos centres:

  • les unitats d’escolarització compartida (UEC) pensades per a alumnes a partir de tercer curs d’educació secundària obligatòria amb risc d’abandonament escolar prematur,
  • els programes de noves oportunitats
  • la reducció de la durada d’alguna etapa educativa per als alumnes amb altes capacitats.

 

Específicament per als alumnes amb necessitats educatives especials es planifiquen: