• Imprimeix

Addicionals

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar.

Aquestes mesures han de vincular-se a les mesures i els suports universals previstos al centre i cercar la màxima participació en les situacions educatives del centre i de l’aula.

Les mesures i els suports addicionals són actuacions educatives que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar. Han de cercar la màxima participació en les situacions educatives del centre i de l’aula, i han de vincular-se a les mesures i als suports universals previstos en el centre.

S’adrecen als alumnes que tenen circumstàncies personals singulars o de vulnerabilitat –permanents o transitòries– o amb risc d’abandonament escolar prematur.

Es determinen a partir de la detecció de les necessitats dels alumnes per part del tutor, la família i l’equip docent. Si la CAD ho determina l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP), a l’educació infantil i primària, i l’EAP o l’orientador a l’educació secundària obligatòria, han de realitzar una avaluació psicopedagògica. En el cas dels alumnes d’origen estranger, els equips d’assessorament i suport en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) poden col·laborar, si escau, en aquesta detecció.

Les apliquen els docents designats per la direcció del centre i són orientades pels mestres d’educació especial, els mestres d’audició i llenguatge, els professionals d’orientació educativa i els tutors de l’aula d’acollida, en coordinació amb tot l’equip docent i amb la col·laboració dels serveis educatius.

 

Per a aquells alumnes que temporalment necessiten un recurs que doni resposta a determinades condicions de salut, al compliment de mesures judicials d’internament, o a l’adopció de mesures de protecció de caràcter residencial, es concreten, com a mesures addicionals:

  • les aules hospitalàries i
  • l’atenció domiciliària,

les unitats:

  • en centres de Justícia Juvenil,
  • en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i
  • en hospitals de dia per a adolescents.

Es concreten en les programacions d’aula, consten en les actes d’avaluació i en el pla de suport individualitzat dels alumnes que en tinguin.