Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat. S’han de basar en:

  • les àrees de fortaleses de l’alumne
  • les competències prèviament adquirides i la modalitat d’aprenentatge més eficaç
  • els reptes, els desafiaments curriculars als quals s’enfronta
  • les condicions personals o socials que interfereixen en la seva capacitat d’aprendre.

Es considera Necessitat Educativa Especial el decalatge que es produeix entre les capacitats de l’alumne i les exigències del context. Aquest decalatge afecta substancialment el desenvolupament i l’aprenentatge.

La necessitat de garantir la inclusió de tots els alumnes fa necessària una tasca que sovint, sembla contradictòria amb el sistema inclusiu: designar i definir les categories de necessitats de suport educatiu. Aquestes categories i definicions no defineixen la persona, defineixen condicions temporals o permanents en què es troba la persona. Parlem de categories per ajustar millor les mesures i suports.

Les discapacitats i els trastorns de desenvolupament han de ser considerats des del model social, abordats des del mateix currículum i dedicant-hi esforços per garantir que l’alumne pot accedir i participar en totes aquelles activitats que resulten imprescindibles per al seu desenvolupament i aprenentatge en societat.

Aquesta pàgina  s’anirà construint per esdevenir un espai on recollir suports educatius per donar resposta a les necessitats dels alumnes, les famílies i els centres educatius.