Tots els alumnes s’escolartizen en centres ordinaris segons el que estableix el Decret 150/2017  i d'acord amb el procés d'admissió vigent.

L'escolarització de l'alumnat comença i finalitza en les edats establertes amb caràcter general per la normativa vigent.

Quan l'alumne comenci l'escolarització obligatòria a una edat diferent dels 6 anys, és necessari fer-ho constar en l'expedient acadèmic, adjuntant-hi l'informe fet per l'EAP i la conformitat dels pares, mares o tutors legals. La decisió s'ha de comunicar als serveis territorials.

L'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix el reconeixement d'aquestes necessitats en l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu i ha de tenir en compte les orientacions descrites en l’informe.

Excepcionalment, el pares, mares o tutors legals poden sol·licitar l'escolarització del seu fill o filla en un centre d'educació especial.

Únicament els alumnes amb discapacitats greus o severes que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques altament individualitzades poden ser escolaritzats en centres d'educació especial.

Per a l'escolarització d'un alumne en un centre d'educació especial, cal:

a) El reconeixement de necessitats educatives especials en l'informe de l'EAP reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu, que inclogui la proposta d'escolarització de l'alumne en un centre d'educació especial.

b) L'acceptació dels pares, mares o tutors a la proposta d'escolarització feta per l'EAP.

c) En el supòsit que no hi hagi l'acceptació dels pares, mares o tutors prevista en l'apartat anterior, és preceptiu l'informe de la Inspecció d'Educació.

d) La resolució del director dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona que, havent considerat prèviament l'informe detallat en l'apartat a), la voluntat dels pares, mares o tutors i, si escau, l'informe de la Inspecció d'Educació, ha d'autoritzar la sol·licitud d'escolarització

Atenció educativa dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als ensenyaments postobligatoris i de transició a la vida adulta

 

Alumnat que ha finalitzat l'educació secundària obligatòria sense obtenir el títol

Correspon al Departament d'Ensenyament dissenyar i programar l'oferta educativa adreçada a l'alumnat que finalitza l'etapa d'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, i orientar-lo quant a aquesta oferta mitjançant el consell orientador.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà també dissenyar i programar oferta formativa de la segona fase dels programes de noves oportunitats, tal com esmenta l'article 11, de manera coordinada amb el Departament d'Ensenyament. Ambdós Departaments a aquests efectes s'hauran de coordinar, si escau, amb l'Administració local.

El Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han de fer una difusió coordinada de l'oferta formativa adreçada a aquests alumnes, prioritzant-ne la difusió en els centres educatius i les xarxes d'informació juvenil i professionals de l'orientació educativa.

S'han d'integrar en el conjunt de l'oferta formativa adreçada a l'alumnat que finalitza l'etapa d'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria: els programes de formació i inserció; els ensenyaments d'adults, presencials o a distància, que comprenen els estudis conduents a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, els estudis de preparació de proves d'accés a grau mitjà i el curs d'accés a un grau mitjà, i, també, aquells programes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies específics per a joves, sempre que responguin als requisits formatius dels alumnes.

Els alumnes que hagin complert com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació, excepcionalment poden cursar ensenyaments d'adults tenint en compte les circumstàncies d'excepcionalitat que ho motiven, la proposta del centre educatiu d'origen i l'informe de la Inspecció d'Educació. I també poden cursar aquests ensenyaments aquells alumnes menors de 18 anys que es matriculen a les proves d'accés a cicles formatius, amb l'autorització del pare, mare o tutor legal. En aquests casos, en col·laboració amb l'orientador del centre educatiu o el professional de l'EAP, es determinarà l'adaptació de materials i activitats d'aprenentatge.

Els alumnes de fins a 21 anys que presentin trets d'inadaptació i risc d'exclusió social amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, poden accedir a la segona fase, esmentada en l'article 11, dels programes de noves oportunitats dissenyats pel Departament d'Ensenyament i, si escau, pel Departament competent en matèria de treball.

Els centres de noves oportunitats són centres educatius que únicament imparteixen programes de noves oportunitats.

 

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu al batxillerat

Els centres educatius que imparteixen ensenyaments de batxillerat han de fer les adaptacions pertinents i facilitar les mesures i els suports necessaris perquè els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu puguin cursar aquests estudis.

Als estudis de batxillerat, els centres han de donar resposta a les diferents necessitats dels alumnes a través d'itineraris flexibles, adaptats als diferents ritmes i estils d'aprenentatge i les diferents situacions personals, i itineraris que permetin modificar la durada de l'etapa.

Els centres han d'elaborar un PI, que en la majoria de casos és la continuïtat de les adaptacions fetes a l'educació secundària obligatòria, sempre que s'hagin d'establir mesures addicionals per als alumnes amb adaptacions significatives de materials d'aprenentatge i de temporització, per als alumnes d'origen estranger que necessitin suport lingüístic per accedir als continguts curriculars, per als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic, per als alumnes que fan estades a l'estranger durant més d'un mes, per als que repeteixen un curs de batxillerat amb tres o quatre matèries suspeses i per als que no poden assistir presencialment de manera temporal al centre.

Per als alumnes que compaginen estudis de música, dansa o esport amb estudis de batxillerat, el Departament d'Ensenyament estableix mesures per facilitar el seguiment i la superació dels estudis de batxillerat a aquest alumnat que cursa simultàniament aquesta etapa i estudis de música o dansa o bé que té una dedicació significativa a l'esport, sens perjudici de les possibles convalidacions o exempcions que puguin correspondre.

 

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la formació professional inicial i als ensenyaments de règim especial

L'oferta de formació professional del sistema educatiu preveu les adaptacions curriculars, que són les anàlogues als PI que preveu l'article 12, per a alumnes amb discapacitat lleu, moderada o amb trastorns mentals.

Els instituts que imparteixen programes de formació inicial i, o també, ensenyaments de règim especial en modalitat presencial, semipresencial i a distància, han de facilitar itineraris adaptats als diferents ritmes i possibilitats d'aprenentatge de l'alumne, amb una organització que permeti les adaptacions i les mesures flexibilitzadores d'acord amb el PI de cada alumne que facilitin l'assoliment dels objectius encaminats a l'obtenció total o parcial de la titulació.

Els centres d'educació secundària amb ensenyaments de formació professional poden oferir itineraris formatius específics, preferentment vinculats a qualificacions professionals de nivell 1, adreçats específicament a persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no estiguin en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris. Les ofertes formatives esmentades han de tenir per objectiu incrementar l'autonomia personal d'aquestes persones i l'assoliment de competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball.

Els itineraris formatius específics, de caràcter postobligatori, adaptats en durada i continguts a les característiques dels seus destinataris tenen una durada màxima de 4 anys i per accedir-hi no cal disposar del títol d'educació secundària obligatòria. Si els imparteixen centres de titularitat privada aquests tenen opció preferent al concert educatiu.

El Departament d'Ensenyament ha de planificar la formació professional tenint en compte el teixit empresarial del territori i, en coordinació amb el Departament que tingui competències en aquesta matèria, amb els ens locals i els agents socials, ha de promoure la implicació de les empreses en els processos d'inserció afavorint que aquestes ofereixin pràctiques per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques i facilitant-los la posterior incorporació al món laboral.

Els centres d'educació especial poden establir col·laboracions amb centres educatius que imparteixin formació professional a fi de certificar les unitats de competència professional dels alumnes, associades als programes professionalitzadors.

El Govern, en el marc de la necessitat de garantir una formació professional adequada a les persones amb discapacitat i a les dels plans de transició a la vida adulta, ha de vetllar pel bon funcionament dels centres d'educació especial i els ha de dotar amb els recursos i suports necessaris, tal com preveu la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu als ensenyaments d'adults

Els centres de formació d'adults han de promoure entre els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu el desenvolupament de l'autonomia personal i l'adquisició d'habilitats i competències que contribueixin al seu desenvolupament integral i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

El traspàs de la informació relativa a l'alumnat menor de 18 anys, l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i els menors de 24 anys que no disposin d'una titulació d'estudis obligatoris, s'ha de vehicular a través de l'expedient acadèmic i el consell orientador. A aquests efectes el tutor, l'orientador i professional de l'EAP han de trametre al centre d'educació d'adults la informació necessària en relació amb la trajectòria de l'evolució personal i acadèmica de l'alumne i l'aplicació de mesures d'atenció a la diversitat. Si cal s'ha de mantenir una sessió de coordinació entre els professionals d'ambdós centres educatius.

El centre de formació d'adults ha d'assignar un tutor a l'alumne, i l'equip directiu ha de confeccionar l'itinerari formatiu personalitzat per a cada alumne, incorporant-hi, si escau, un PI, que pot comprendre la temporització dels ensenyaments i l'adaptació significativa de materials i d'activitats d'aprenentatge, com també les estratègies didàctiques i metodològiques i, quan sigui necessari, l'adequació dels processos d'avaluació.

Els alumnes que hagin complert com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació, excepcionalment poden cursar ensenyaments d'adults tenint en compte les circumstàncies d'excepcionalitat que ho motiven, la proposta del centre educatiu d'origen i l'informe de la Inspecció d'Educació. I també poden cursar aquests ensenyaments aquells alumnes menors de 18 anys que es matriculen a les proves d'accés a cicles formatius, amb l'autorització del pare, mare o tutor legal. En aquests casos, en col·laboració amb l'orientador del centre educatiu o el professional de l'EAP, es determinarà l'adaptació de materials i activitats d'aprenentatge.

Els alumnes de fins a 21 anys que presentin trets d'inadaptació i risc d'exclusió social amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, poden accedir a la segona fase, esmentada en l'article 11, dels programes de noves oportunitats dissenyats pel Departament d'Ensenyament i, si escau, pel Departament competent en matèria de treball.

Els centres de noves oportunitats són centres educatius que únicament imparteixen programes de noves oportunitats.