Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves capacitats.

Avançar cap a escoles per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troben alguns alumnes per aprendre.

Des del moment que els infants comencen a anar a l’escola, es fa evident que hi ha diferents maneres d’aprendre i de relacionar-se. Tenir en compte les diferències individuals és bàsic per a l’educador. Reconèixer i respectar els estils d’aprenentatge propis de cada persona i els seus interessos és la base perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge millorant els resultats en tots els aspectes.


Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat. Al Pla de Suport Individualitzat (PI) es recolliran les valoracions i la presa de decisions dels equips docents -amb la participació de la família i de l'alumne- sobre la planificació de les mesures i suports.