• Imprimeix

Normativa

Currículum

  • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.
  • Instruccions per a determinar el currículum de l'alumnat que, havent cursat matèries de batxillerat del pla d'estudis establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), s'incorpora al batxillerat establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE) a partir del curs 2009-2010.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat


Atenció específica


Matèries que es poden cursar a l’IOC

  • RESOLUCIÓ ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial.
  • RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial.
  • RESOLUCIÓ ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes.

 


Avaluació

  • ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 

               Acta de qualificacions finals de batxillerat

               Acta de qualificacions extraordinàries de batxillerat

               Expedient acadèmic

               Historial acadèmic

               Informe personal trasllat/p>

  • ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.         

               Orientacions amb aclariments sobre l'aplicació de la disposició addicional de l'Ordre ENS/62/2012, referent a l'alumnat en possessió

               d'un títol de tècnic o tècnica de formació professional que superi les matèries comunes de batxillerat.

  • ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

Doble titulació batxiller-baccalauréat

Podeu consultar tota la normativa relativa a aquesta opció a l'apartat batxibac.