• Imprimeix

Estada a l'empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el seu projecte de futur acadèmic i professional.

La matèria ofereix als alumnes la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos.

Permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació dels alumnes al món laboral futur ( assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, etc.). Es tracta d’un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la modalitat cursada, ja que permet que l’alumne canalitzi les seves preferències i capacitats en un cotext diferent de l’acadèmic i amb l’orientació adequada.

L’estada a l’empresa ha de tenir una durada de 70 hores d’acord a la configuració del currículum de Batxillerat.

Activitats formatives

 1. Activitats relacionades amb la normativa laboral i les relacions individuals i col·lectives a l’empresa (aspectes legals, drets i deures del treballador, sindicats).
 2. Activitats relacionades amb la seguretat, la salut i la prevenció de riscos laborals.
 3. Activitats relacionades amb l’organització de l’empresa (coneixement de l’estructura, contactes  amb altres  unitats, comunicació interna, processos de qualitat).
 4. Activitats relacionades amb el funcionament intern de l’empresa (gestió de recursos, arxiu, inventari, classificació, manteniment).
 5. Activitats relacionades amb la producció o amb la prestació dels serveis.
 6. Activitats relacionades amb la projecció externa de l’empresa (comunicació exterior, publicitat).

Es fa de manera telemàtica amb l’aplicació que determina el Departament. Una part de la documentació d’aquest quadern queda en possessió de l’alumne ( Quadern de l’alumne de les pràctiques en centres de treball) una vegada finalitzades les pràctiques, i li serveix com a currículum de la seva experiència laboral.

 El quadern de pràctiques de l’alumne conté:

 • El conveni de pràctiques.
 • Els plans d’activitats per a la formació pràctica en centres de treball.
 • Els informes periòdics de l’activitat diària.
 • La valoració parcial dels resultats d’aprenentatge (contactes de seguiment).
 • La valoració final dels resultats d’aprenentatge (contacte de valoració).
 • L’autorització de l’alumne menor d’edat.
 • La valoració del dossier.
 • L’avaluació del quadern (resultats d’aprenentatge).
 • La qualificació del crèdit o mòdul professional.
 • En el  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

            - En l'articulat
            - Text íntegre del decret
 •  
 • En l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

            - En l'annex 1
            - Text íntegre de l'ordre
 •  
 • Documents per a l’organització i la gestió dels centres (Curs 2016-2017).

            - En l'articulat
 •  
 • Instruccions de la DGEPAE d’aplicació de les diferents normatives referides a formació en centres de treball (inclosa l'estada a l'empresa del batxillerat):

            - Apartat de l'estada a l'empresa en el batxillerat
            - Document íntegre