• Imprimeix

Currículum

Estructura

Quadre horari de matèries

Matèries (curs 2016-2017)

Matèries comunes

Matèries comunes d'opció

Modalitat de ciències i tecnologia

Modalitat d'humanitats i ciències socials

Modalitat d'arts

Matèries de modalitat i específiques 

Modalitat de ciències i tecnologia

Modalitat d'humanitats i ciències socials

Modalitat d'arts

Matèries específiques


Lectures de batxillerat (2016-2018)

Lectures per a les matèries comunes de llengua i per a les matèries de literatura.

 

Publicació currículum Batxillerat 2008

Entenem per currículum del batxillerat el conjunt de competències, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquests ensenyaments.

 


Competències generals del batxillerat

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l'educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

  • Competència comunicativa
  • Competència en gestió i tractament de la informació
  • Competència digital
  • Competència en recerca
  • Competència personal i interpersonal
  • Competència en el coneixement i interacció amb el món

Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s'hi treballen, així com la contribució de la matèria al desenvolupament de les competències generals.

Presentació

A primer i segon curs continua sent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna d’opció pròpia de cada modalitat, tant a primer curs com a segon.

Per als alumnes que finalitzin segon de batxillerat el juny del 2017, el títol de batxillerat s’obtindrà amb la superació de totes les matèries cursades al centre. Es mantenen les PAU, com a referència d’accés i admissió a la universitat, amb la mateixa estructura que en els cursos anteriors i amb les matèries de modalitat que vincula l’Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, (DOGC núm. 5417, de 9.7.2009).

Més informació a: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del curriculum de batxillerat. Versió setembre 2016.