• Imprimeix

Batxibac

Batxibac (doble titulació batxiller - baccalauréat)

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Llista de centres autoritzats


Normativa

  • Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat.
Presentació: doble titulació Batxillerat - Baccalauréat
  • Reial Decret 102/ 2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller  i baccalauréat en centres docents espanyols. (BOE 62, de 12 de març de 2010).
  • Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, per la qual es regula el currículum mixt dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller  i baccalauréat en centres docents espanyols, així com els requisits per a la seva obtenció. (BOE 191, de 7 de agosto de 2010).
  • Resolució de 4 de novembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació batxiller - baccalauréat corresponents al curs 2015-2016..
  • Resolució ENS/1758/2016, de 12 de juliol, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.