• Imprimeix

Batxibac (doble titulació batxiller - baccalauréat)

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

 

  • Llista de centres autoritzats.

Normativa

      • Reial Decret 102/ 2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller  i baccalauréat en centres docents espanyols. (BOE 62, de 12 de març de 2010).
      • Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, per la qual es regula el currículum mixt dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller  i baccalauréat en centres docents espanyols, així com els requisits per a la seva obtenció. (BOE 191, de 7 de agosto de 2010).
      • Resolució ENS/1001/2018, de 25 d'abril, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.