• Imprimeix

Currículum i orientació

Proves Cb àmbit matemàtic - Primària

Cursos 2004-05 i 2005-06

Cb 8 - Cb 10 - Cb 12

Competències avaluades de l'àmbit matemàtic

M1 - Aplicar el coneixement del sistema de numeració decimal i de les operacions per a comparar, relacionar nombres i operar amb rapidesa, buscant segons la situació un resultat exacte o aproximat.
M2 - Usar tècniques de representació geomètrica per a descriure, raonar i projectar canvis en les formes i en els espais.
M3  - Emprar amb precisió i criteri les unitats de mesura.
M4 - Usar amb propietat instruments i tècniques per a dibuixar, mesurar i calcular, quan calgui.
M5 - Planificar i seguir alguna estratègia per resoldre un problema i modificar-la, si no és prou eficaç.
M6 - Usar i interpretar llenguatge matemàtic, com ara xifres, signes i altres representacions gràfiques o dibuixos, per a descriure fenòmens habituals.
M7 - Interpretar la funció que fan els nombres quan apareixen en un context real (expressar quantitat, identificar temps, mesura, intervals) i usar-los d?acord amb les seves característiques.

Competències avaluades de l'àmbit lingüístic

L12 - Comprendre un text escrit interpretant el missatge a partir de la informació que conté i els coneixements propis (comprensió textual inferencial/interpretativa).
L13 - Expressar-se oralment adequant-se a la situació comunicativa i al receptor amb ordre i claredat (component discursiu).
L16 - Produir un text escrit, adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb ordre i claredat (organització del text).
L17 - Produir un text escrit aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques (correcció lingüística).

Competències avaluades de l'àmbit social i natural

SN23 - Buscar i seleccionar informació de diverses fonts.

Relació de competències i cicles en què són avaluades en aquestes proves

Relació competències/cicles

Quaderns de les proves

 Cicle inicial

Cicle mitjà

 Cicle superior

Prova CI 1

Prova CI 2

Prova CI 3

Prova Oral CI (Correcció)

Prova Oral CI (Làmina)

 

Prova CM 1

Prova CM 2

Prova CM 3

Prova Oral CM  (Correcció)

Prova  Oral CM (Làmina)

 

Prova CS 1

Prova CS 2

Prova CS 3

Prova CS 4 (TIC)

 

Guia d'aplicació i correcció:

Anàlisi de resultats i orientacions per a la millora