• Imprimeix

Normativa

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

l’article 16 d’aquest decret s’hi regula el desenvolupament del Servei comunitari com una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana.

A la disposició addicional primera del mateix decret es concreta el calendari d’implantació del servei comunitari.

Llei orgànica d’educació 2/2006, del 3 de maig. (LOE)

L’article 2.k) estableix que una de les finalitats de l’educació és la preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable.

L’article 23.g) estableix que un dels objectius de l’educació secundària obligatòria és desenvolupar en l’alumnat capacitats que li permetin desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats

Llei Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol (LEC)

L’article 79.1.e) estableix que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en les etapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat.

Llei de cooperació catalana 26/2001, del 31 de desembre

L’article 4.3.a) estableix que per tal de fomentar el compromís i les capacitats dels ciutadans de Catalunya a favor del desenvolupament, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han d’emprendre i fomentar actuacions orientades a la informació, la sensibilització, l’educació i la formació necessàries per a fomentar el compromís cívic per a la solidaritat i el desenvolupament. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa 8

L’article 4.3.b) estableix que l’Administració de la Generalitat emprendrà i fomentarà accions per la formació i capacitació de voluntaris.