• Imprimeix

Normativa

DECRET 187/2015, de 25 d'agost. d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

Llei orgànica d’educació 2/2006, del 3 de maig. (LOE)

L’article 2.k) estableix que una de les finalitats de l’educació és la preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable.

L’article 23.g) estableix que un dels objectius de l’educació secundària obligatòria és desenvolupar en l’alumnat capacitats que li permetin desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats

Llei Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol (LEC)

L’article 79.1.e) estableix que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en les etapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat.

Llei de cooperació catalana 26/2001, del 31 de desembre

L’article 4.3.a) estableix que per tal de fomentar el compromís i les capacitats dels ciutadans de Catalunya a favor del desenvolupament, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han d’emprendre i fomentar actuacions orientades a la informació, la sensibilització, l’educació i la formació necessàries per a fomentar el compromís cívic per a la solidaritat i el desenvolupament. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa 8

L’article 4.3.b) estableix que l’Administració de la Generalitat emprendrà i fomentarà accions per la formació i capacitació de voluntaris.

DECRET 143/2007, del 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

L’article 7 defineix les competències bàsiques i en l’annex 1 les determina. El servei a la comunitat donaria resposta a les següents competències:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

“Aquesta competència, en l’àmbit de les competències bàsiques, es refereix, d’una banda, a l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’ autoestima, la creativitat, l’ autocrítica, el control emocional, la capacitat de calcular riscos i d’afrontar els problemes,..”.

“D’altra banda, remet a la capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals,- en el marc de projectes individuals o col·lectius- responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral".

8. Competència social i ciutadana

“Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora. Si bé aquesta competència manté vincles més estrets amb les àrees de ciències socials i d’educació per a la ciutadania, mobilitza recursos d’altres àrees del currículum.”

“L’exercici de la ciutadania implica disposar d’habilitats per participar activament i plena en la vida cívica, significa construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics, exercir els drets, llibertats, responsabilitats i deures cívics, i defensar també els drets d’altri.” Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa 9

Decret 92/2003 d’1 d’abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

L’article 1.2 defineix la Comissió Rectora com un òrgan de participació i de coordinació dels sectors públics i privats per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació.