• Imprimeix

Orientacions

Orientacions per a l'organització d'activitats esportives

Per a l’organització d’activitats esportives és important comptar amb la col·laboració de la persona comissionada d’esports del territori i treballar-hi per avançar en la creació de l’associació esportiva i cultural escolar o les seccions esportives de les AMPA en els centres que encara no la tinguin constituïda. Aquesta associació o secció suposa la implicació i la participació activa de l’alumnat, del professorat i de les famílies en la gestió d’aquestes activitats.

Per tal que la via de col·laboració interdepartamental enriqueixi les actuacions a cada zona i per agilitar la gestió de les activitats esportives, és molt important potenciar l’aprenentatge i el treball en xarxa. Els Consells Esportius poden esdevenir un bon suport tant a nivell d’organització d’activitats internes i d’àmbit municipal o comarcal, com també exercint d’òrgan facilitador d’altres serveis complementaris per poder fer les activitats, com ara la contractació de monitoratge, el servei de préstec de material didàctic i esportiu, etc. Així mateix, poden garantir un mateix seguiment i coordinació dels centres que participen del Pla Català d'Esport a l'Escola, ja sigui dels que formen part de Plans educatius d’entorn com dels que no.

És important assegurar que les activitats esportives que s’organitzin responguin als objectius generals del Pla educatiu d’entorn. El disseny d’aquestes activitats ha de procurar la interrelació entre els infants i joves de diferents centres així com l’ús col·lectiu dels diversos equipaments.

Les activitats poden ser dutes a terme per entitats municipals, centres públics, centres concertats o altres entitats (consells esportius, centres excursionistes, entitats i clubs esportius, etc). amb la garantia que comparteixin els mateixos criteris i les pautes d’actuació decidides a la comissió representativa-institucional de cada Pla educatiu d’entorn.

Agents implicats

Centre educatiu: És important que el professorat afavoreixi amb la seva actitud la participació de tot l'alumnat a través de la persona responsable de la coordinació esportiva del centre. Aquest coordinador serà l'encarregat de gestionar, dinamitzar i coordinar les diferents activitats esportives del centre.

L’associació esportiva escolar: Està formada pel coordinador o coordinadora d’esport de centre, els representants dels pares i dels alumnes o exalumnes, i és l’encarregada de la planificació, el desenvolupament,  el seguiment i l’avaluació de les activitats

Consideracions a tenir en compte
 • La participació a les activitats és voluntària i, per tant, no s'ha de viure com una perllongació del contingut que es treballa a l'àrea d'Educació Física. El seu caràcter és lúdic i participatiu.
 • Les activitats esportives volen contribuir a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, l'adquisició d'hàbits saludables, i a la formació d'alguns joves en la participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.
 • És important que les activitats esportives es desenvolupin íntegrament en català per tal que la llengua sigui l'element de cohesió i de relació entre els participants.
 • El tracte amb l’alumnat ha de ser inclusiu, no discriminatori i de respecte envers la diversitat, les seves destreses i interessos; amb l’objectiu de fomentar la participació i el treball cooperatiu en valors.
Perfil del monitoratge de l'activitat

 

 • Estar vinculat a diferents tipus d’esports. D’aquesta manera es garantirà una major perspectiva de les pràctiques esportives i contribuirà a respectar els diferents interessos de l'alumnat.
 • Tenir acreditada la formació professional com educador de lleure, esportiu o equivalent.
 • Tenir un bon model de llengua catalana, capaç de generar pautes d'ús lingüístic favorable, amb el doble objectiu de referent per a l'aprenentatge i a la vegada per mostrar la necessitat d'ús com a element integrador i de cohesió social.
 • Mostrar el compromís explícit de participar en la formació específica que organitzi el Consell Català de l'Esport i en els actes esportius que s’organitzin a nivell local o territorial.
 • Tenir habilitats socials, d’empatia i una actitud positiva envers l’esport com a activitat integradora i facilitadora de les relacions humanes i d’adquisició d'hàbits saludables. 
Funcions del monitoratge
 • Afavorir la integració de tot l'alumnat en la pràctica esportiva.
 • Tenir capacitat organitzativa i creativa per adaptar alguns esports a les necessitats de l'alumnat.
 • Planificar el calendari i el desenvolupament de les sessions esportives.
 • Participar en esdeveniments esportius col·lectius a nivell local o territorial.
 • Exercir el control i el lideratge sobre les iniciatives esportives que es duguin a terme.
 • Afavorir l'aplicació d'estratègies de col·laboració entre el mateix alumnat, les seves famílies i la comunitat escolar.
 • Col·laborar amb altres entitats que duguin a terme activitats esportives o potenciïn hàbits saludables.
 • Integrar alumnat amb situació d'especial mobilitat perquè l'ajudi a millorar les seves capacitats físiques.
 • Fer de mediador en la resolució de conflictes que es puguin generar en la pràctica esportiva.
 • Tenir un coneixement de la vida municipal, de l'entorn i de la vinculació amb l'àmbit escolar.