• Imprimeix

Acollida

• Llei 10/2010, del 7 de maig, sobre l’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Article 8

Estructura i continguts

1. Els immigrats i els retornats, fins a l'edat d'ensenyament obligatori, accedeixen en condicions d'igualtat al sistema educatiu de Catalunya. Amb aquesta finalitat, el departament competent en matèria d'educació realitza actuacions d'acollida per a facilitar-los la plena integració en el sistema educatiu català i per a garantir-los un millor i més ràpid assoliment dels coneixements i continguts.

2. Per als titulars del servei de primera acollida a partir de l'edat d'ensenyament obligatori:

El servei de primera acollida consta d'accions formatives i informatives estructurades

a) A partir de l'avaluació inicial de les necessitats de coneixements de la persona titular, en itineraris adaptats a aquestes necessitats, i també en derivacions a altres serveis públics o privats.

b) Les accions formatives es duen a terme sens perjudici de les funcions que té encomanades el departament competent en matèria d'educació d'adults.

c)  Els continguts mínims de les accions formatives són:

d)  Competències lingüístiques bàsiques.
e)  Coneixements laborals.

f)  Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. 

3. Tot allò relacionat amb el contingut i la forma de transmissió dels coneixements i les competències enumerats en l'apartat 2.3.c s'ha d'establir per reglament, amb la consulta prèvia als agents socials i a les administracions locals per mitjà de llurs entitats representatives. 


Desenvolupament del centre acollidor. Documents per a l’organització i el funcionament dels centres. Departament d’Ensenyament.

Aquest document aporta indicacions sobre l’acollida a les famílies en els centres educatius.