• Imprimeix

Línies d'intervenció i actuacions

OBJECTIUS GENERALSLÍNIES D'INTERVENCIÓ RELACIONADES
1. Contribuir a Incrementar l'èxit acadèmic.

 1. Incentivació i suport: promoció de l'èxit escolar de tot l'alumnat

 2. Impuls en l'àmbit comunitari d'accions d'orientació i seguiment acadèmico-professional

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.

 3. Afavoriment d'actuacions comunitàries per prevenir  l'absentisme

 4. Projecció de la xarxa educativa en l'entorn social

3. Potenciar  la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar

 5. Acollida de l'alumnat i de les famílies que s'incorporen a la localitat

 6. Afavoriment de la participació de tot l'alumnat  i de les seves famílies en  activitats de fora escola

 7. Incentivació i suport a l'activitat esportiva

 8. Creació d'espais de trobada i convivència

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a  llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i  valoració de la diversitat lingüística.

 9. Promoció de l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió.

10. Promoció de l'accés a les llengües d'origen

5. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic.

11. Promoció de línies d'actuació per a l'educació en valors  i el compromís cívic

12. Promoció de l'associacionisme .

6. Potenciar l'educació en el lleure. 13. Promoció de l'educació en el lleure

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori:

  • Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius
  • Enfortir la xarxa entre centres  educatius.
  • Enfortir la relació entre els centres educatius  i l'entorn.

 

14. Promoció de les xarxes

15. Contribució a l'enfortiment dels vincles  centre educatiu - família-  entorn