• Imprimeix

Normativa

Plans educatius d’entorn

Convenis amb els ens local 

Comunitat educativa

Comunitat educativa i comunitat escolar

  • Llei d'Educació de Catalunya. Títol III. De la comunitat educativa i comunitat escolar.
    • Comunitat educativa i comunitat escolar. (Capítol I. Disposicions generals. Article 19) 
    • Carta de compromís educatiu. (Capítol I. Disposicions generals. Article 20)

Convivència

Educació en el lleure

  • Decret 137/2003 de 10 de juny de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys. (DOGC núm. 3902 - 11/06/2003).

Professorat

Participació de les famílies


Alumnat : Drets i deures

Article 13 Foment i suport a l’educació
Article 14 Foment i suport a les relacions intergeneracionals
Article 23 (7) Recursos i serveis
Article 24 Actuació de les administracions públiques
Article 26 (1c) Treball en xarxa
Article 34 Dret de participació
Article 35 Llibertat d’associació i reunió
Article 43 Suport a la integració social dels infants i adolescents immigrats
Article 53 (2) Els infants i els adolescents com a ciutadans
Article 55 (2b) Drets i deures en l’espai urbà
Article 56 (2) Zones i equipaments recreatius
Article 57 Educació en el lleure
Article 58 El joc i la pràctica de l’esport
Article 77 Prevenció del risc social

Associacions

Responsabilitats

  • Informe publicat per la Fundació Jaume Bofill sobre alguns aspectes legals que convé tenir presents  a   l'hora d'organitzar i desenvolupar activitats educatives i socioeducatives més enllà de l'horari  lectiu dels  centres 

Assegurances

Ús social dels edificis