• Imprimeix

Estructura i organització

Un Pla educatiu d’entorn és un model obert que parteix de les realitats locals, per tant, cada localitat o zona l’ha d’adequar a les seves necessitats i a la seva pròpia estructura organitzativa, sense desvirtuar-ne el caràcter participatiu i el lideratge, que comparteixen l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament.

Com a criteri general és important tenir present el fet de no duplicar estructures en el territori per la qual cosa s’ha d’aprofitar i potenciar els consells escolars municipals com a òrgans de dinamització educativa. 

La diversitat de models d’estructura no ha de dificultar, però, el desenvolupament de tres aspectes fonamentals:

La representativitat – per propiciar la participació i que tothom se senti que en forma part.

L’operativitat – per fer efectiu i eficaç el desenvolupament del Pla.

La reflexió i l’aprenentatge comunitari – per compartir significats, propiciar el diàleg, la detecció de necessitats i una proposta d’actuacions comunitària.

 

Comissions participatives o grups de treball.

Grups formats per diferents agents educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar necessitats, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats. No són grups de gestió. La reflexió, igual que l’aprenentatge, exigeix  temps i actitud de diàleg.

Per articular l’acció d’aquests grups amb la resta de l’acció del Pla, la figura del coordinador/a és imprescindible. El coordinador/a serà el responsable de vehicular les propostes a les comissions de gestió i de decisió oportunes.

Els plans educatius d’entorn establiran les comissions participatives o grups de treball dels àmbits que considerin necessaris, i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al territori.

 

Comissió operativa.

És l’espai on es fa possible que el Pla funcioni i es dinamitzi. No és un òrgan decisori, és un òrgan de gestió.

Li correspon coordinar i dinamitzar el treball de les comissions participatives, assegurar la coherència de les actuacions amb els objectius establerts i fer possible que les decisions institucionals es concretin i es realitzin.

Ha d’elaborar el pla d’actuació i la memòria de cada curs a partir de les propostes de les comissions i de les prioritats establertes que presenta a la Comissió representativa-institucional per a la seva aprovació.

Aquesta Comissió la formen aquelles persones que designi la Comissió representativa-institucional així com el membre que la coordinarà.  Pot estar formada pels tècnics que aporten el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, un representant dels centres educatius, de les AMPA, de l’alumnat, i d’algun dels agents socials en representació de les associacions i entitats del sector. Convé, però, que tingui un nombre reduït de membres perquè sigui realment eficaç.

 

Comissió representativa-institucional.

És l’òrgan de decisió. Acull els representants de les diferents entitats, associacions i organismes que participen en el Pla educatiu d’entorn (Ajuntament, Departament d’Ensenyament i altres departaments o institucions).

És on es fixen les grans orientacions del Pla, se’n fa el seguiment i s’aprova el projecte marc, el pla d’actuacions i la memòria de cada curs. També és on es decideix la composició de la comissió operativa i les comissions participatives.

La presideix l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, i actua com a vicepresident/a el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament (Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas de Barcelona) o la persona en qui delegui.

Sense desvirtuar el caràcter participatiu i el lideratge compartit entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, cada Pla educatiu d’entorn, a partir de la seva realitat, adequarà l’estructura organitzativa d’aquesta Comissió a les seves necessitats.

És important disposar del suport d’una eina telemàtica que faciliti la comunicació i la participació entre les diferents comissions i agents per ajudar a compartir el coneixement i a difondre informacions, decisions i  actuacions.

 

                 Comissions participatives o grups de treball