• Imprimeix

Avaluació

L’avaluació del Pla educatiu d’entorn l’entenem com un procés necessari per a la millora permanent i que forma part del propi desenvolupament del projecte. És un procés amb caràcter cíclic i constant que evoluciona a partir de la reflexió sobre els resultats de les actuacions, els processos realitzats i l’assoliment dels objectius.

Un procés d’avaluació requereix, en el seu desenvolupament, dos punts de vista complementaris: l’intern i l’extern. L’avaluació interna estarà formada per l’avaluació inicial, la memòria anual, l’avaluació de procés al cap de tres anys i una última avaluació final o d’impacte al cap de sis anys.

 

 

Avaluació inicial

Ha de detectar les necessitats educatives i socials que hi ha al municipi en el moment que s’inicia el Pla educatiu d’entorn. Disposa d’un instrumental analític (indicadors) construït sobre els objectius dels plans educatius d’entorn que permet realitzar, mitjançant una actualització periòdica (inici, mig i final del PEE), avaluacions progressives de la implementació dels corresponents programes d’actuacions del Pla educatiu d’entorn. Els resultats d’aquesta avaluació serviran com a referent per a l’avaluació de procés i l’avaluació final o d’impacte

 

 

Memòria anual

Es fa en finalitzar cada curs escolar per reflexionar sobre el funcionament del Pla educatiu d’entorn, comprovar el grau d’assoliment dels objectius planificats i plantejar propostes de millora sobre les quals es planificarà el Projecte d’actuacions del curs següent. Aquesta memòria anual ha de ser aprovada per la Comissió representativa-institucional.

Avaluació de procés

Aquesta eina, prevista per a la meitat del conveni del Pla educatiu d’entorn, vol ser un moment de reflexió compartit i participat per tal de fer els canvis necessaris en el rumb del Pla de manera que s’assoleixin al màxim els seus objectius. És a dir, es pretén reflexionar des d’una perspectiva que tingui en compte el passat, el present i el futur a partir d‘una visió retroactiva -què vam fer?, què hauríem d’haver fet?-, d’una visió interactiva -què estem fent?- i d’una visió proactiva -què farem?-
Aquesta avaluació ha de permetre comparar els impactes i canvis tant a nivell substantiu, com relacional i cultural del projecte.

Avaluació final

Valorar el grau d’impacte. Com, de quina manera i fins a quin punt la realitat educativa de la zona d’influència del Pla educatiu d’entorn ha estat transformada.Aquesta avaluació té dues finalitats:

  • Conèixer, mitjançant una comparativa amb els resultats de la fase inicial, quin és l’impacte sobre l’èxit educatiu i la cohesió social i sobre cadascun dels objectius generals dels plans educatius d’entorn.
  • Reflexionar sobre la situació i planificar les línies de continuïtat del treball educatiu endegat en el territori d’una manera sostenible.

Els Plans educatius d’entorn es conceben com un procés social i comunitari que es construeix des de la transparència i el coneixement compartit. Alhora, aquesta perspectiva de transparència, quan es planteja en un context de recursos públics aportats tant per la Generalitat com pels ajuntaments, remet a una necessària rendició de comptes que estableix, clarament, de quina forma s’han emprat aquests recursos. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament afavorirà el desenvolupament d’avaluacions externes.