• Imprimeix

Pràctiques compartides

Presentació

Recull de pràctiques educatives que s’han realitzat en els plans educatius d’entorn. Estan  organitzades per línies d’intervenció.

L'OBJECTIU és compartir aquelles pràctiques educatives que ajudin a difondre les línies d'intervenció relacionades amb els objectius generals dels plans educatius d'entorn.

Són pràctiques que poden donar resposta als projectes col·lectius de la comunitat educativa, que fomenten el treball i aprenentatge en xarxa, faciliten la iniciativa de la pràctica educativa des de qualsevol nòdul de la xarxa, promouen l'alumnat com agent coresponsable i que mostren noves maneres de relació entre els centres i l'entorn.

Els CRITERIS per recollir les  pràctiques compartides són:

  • respondre a les necessitats educatives de l'entorn.
  • utilitzar recursos eficaços i sostenibles.
  • afavorir la participació de manera coresponsable de tota la comunitat educativa.
  • permetre la transferència a altres contextos.

La PRESENTACIÓ de les  pràctiques compartides han de ser generades pels mateixos plans educatius d'entorn o per les entitats que hi participen, i les validen els serveis educatius de zona.

  • Estudi assistit
 

Comissió de treball: Tallers d'estudi assistit (STE). Curs 2017-18

Comissió de treball formada per la tècnica d’educació de l’ajuntament, l’assessora LIC, dues coordinadores LIC de primària i dues representants dels esplais que s’encarreguen de fer els tallers d’estudi assistit, amb l'objectiu d'organitzar i donar coherència a les actuacions dels diferents agents que intervenen en la realització dels tallers d’estudi assistit.

 

Projecte de suport a l'escolarització (2007-2008)

PEE de BADALONA- SANT ROC. El projecte de suport a l’escolarització compta amb 4 educadors que incideixen en tres aspectes que es consideren bàsics per a la promoció de l’escolarització a Badalona Sud :
1. suport i la promoció de l’escolarització.
2. Cada un d’ells és referent específic per cada un dels centres educatius de la zona.
3. Des del projecte activen i donen suport a la xarxa pel foment de l’escolarització: unificació de criteris i coordinació d’actuacions

 

 Club de deures (2009-2010)

PEE de CANOVELLES. El Club dels deures vol optimitzar l’ús de la sala infantil de la biblioteca pública alhora que ofereix ajuda per fer els deures escolars, per aprendre a buscar informació i per fer consultes a internet a tots els nens i nenes que ho demanin.

 

 Tallers d'estudi assistit primària/secundària (2009-2010)

PEE de GRANOLLERS. Aquesta pràctica presenta de quina manera la gestió i la coordinació dels tallers a nivell de centre i de ciutat permet un treball en xarxa per unificar criteris organitzatius i de selecció de l’alumnat. Així mateix possibilita la diversificació del format de l’estudi assistit en funció de les necessitats i de la realitat de cada centre.

 

 2 x 2 Reforç escolar (2010-2011)

PEE de SANT CUGAT del VALLÈS (Sant Francesc). Es basa en el suport que fa voluntàriament i fora del seu horari lectiu l’alumnat de 4t d’ESO, dins del seu projecte de recerca, a l’alumnat de primària que assisteix a un taller de suport a la tasca escolar (estudi assistit). Cal destacar la millora de l’atenció de l’alumnat de primària i el reforç de l’autoestima de l’alumnat de secundària.

  Tallers de suport a l'estudi (TSE) ( 2012-2013)

PEE de SANT SANT FELIU de CODINES. El curs 2012-2013 ,l’escola Jaume Balmes organitza una actuació anomenada Tallers de Suport al’Estudi (TSE) adreçats a l’alumnat que viu en un entorn sociocultural desafavorit i que mostra certes dificultats per al seguiment del currículum escolar. L’acció és coordinada des del PEE i especialment per l’equip directiu i coordinadora LIC d’aquest centre. Hi participen pares/mares de l’escola i alumnes d’educació secundària de la Secció Institut Manuel Carrasco i Formiguera.

 
  •  Impuls de la lectura

  

Comtem-ho (2009-2010)

PEE de CERVERA. L’activitat programada al voltant de la Diada de Sant Jordi, vol potenciar la promoció del llibre infantil i juvenil i s’ofereix a tots els centres educatius de la població: llar d’infants, escola d’adults, centre ocupacional, escoles de primària i instituts de secundària. La iniciativa obté un ressò important i s’aconsegueix que s’exposin als comerços els llibres llegits. La iniciativa va acompanyada d’uns protocols d’actuació per a botiguers, per a estudiants i també per a docents. Promou el treball en xarxa que, amb motiu de la lectura, afavoreix la competència lingüística i comunicativa i millora els hàbits lectors en un climade relacions que afavoreix la convivència i la cohesió social.

 

Con tes compartits, contes del meu barri (2010-2011)

PEE  de LLEIDA-PARDINYES.Escriuen uns contes que tenen relació amb el barri. Els alumnes d’educació infantil i primària fan les il·lustracions dels relats seleccionats. Els alumnes de primer i quart d’ESO escriuen uns contes  que tenen relació amb el barri, i dels relats seleccionats els alumnes d’educació infantil i de primària fan les il·lustracions. Després s’organitzen unes trobades on els autors i autores dels contes els expliquen a l’auditori: nens i nenes contents de conèixer l’autor/a. També s’organitza una exposició per donar a conèixer el projecte al barri. Fomenta un treball interdisciplinar entre els diferents centres educatius de l’entorn, potencia la relació entre els diferents professors i alumnes i introdueix l’alumnat en experiències d’Aprenentatge Servei. L'aprenentatge millora el servei a lacomunitat, perquè aquest guanya en qualitat i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat enforma d'acció..

 

 

Les motxilles viatgeres (2008-2009)

PEE de LLEIDA-PARDINYES. Amb l’objectiu de fomentar i augmentar la participació activa  de les famílies i fer-la, també, protagonista de l’aprenentatge dels seus fills i filles, s’han dissenyat dissenyat unes motxilles per als alumnes de l’escola bressol i d’educació infantil i cada setmana porten a casa un recull de contes dels fons dels diferents centres i de la biblioteca pública. La intenció, a més de compartir amb les famílies el gust per llegir, fomenta la col·laboració  intercentres, amb la biblioteca i l’obertura dels centres al nostre entorn  fomentant xarxes de relació.

 

 El Pla lector de Salt (2006-2007)

PEE de SALT.L’objectiu del Pla lector és impulsar una xarxa de col·laboració entre biblioteques municipals i, escoles. Aquest punt de partida, fonamentat en la col·laboració i el treball en xarxa del PEE, ha permès desenvolupar un seguit d’activitats de dinamització lectora adreçades als centres de primària i secundària del municipi, on la biblioteca pública ha esdevingut el referent de suport proper per als centres.Cal destacar el valor que aporta la unificació dels objectius i les actuacions inicials dels diferents agents educatius del municipi en un únic pla per tal d’optimitzar esforços i recursos

 

 

A llegir tots plegats (2009-2010)

PEE de TERRASSA. El Pla Educatiu d’Entorn del barri de Can Parellada de Terrassa proposa tallers de foment de la lectura a mares i pares dels centres educatius dins d’una programació formativa de quatre mesos. Aquesta actuació neix de la necessitat de promoure les biblioteques dels centres educatius donar que el barri no disposa de biblioteca pública i a més a més es troba separat de la ciutat.  

Conte per relleus (2011-2012)

PEE de Castelló d'Empúries.Aquest projecte va néixer a partir de l’activitat “El cove de les paraules”, inclosa en el Pla lector de Salt. La finalitat del projecte és estimular la lectura i l’escriptura creativa a través de la realització d’un conte conjunt entre les diferents escoles i amb la col·laboració de l’escriptora Mariona Masferrer.

 

 

  • Altres

 

 Eduart (2009-2010)

PEE de RIPOLLET. és una experiència d’activitats “fora escola” que vol apropar l’alumnat de primària dels centres educatius del municipi a l’educació artística (arts visuals plàstiques i arts escèniques). Els seu objectiu és oferir una formació artística de qualitat (amb especialistes professionals dels dos àmbits) als participants , potenciant l’observació, la creativitat, l’esperit crític així com l’experimentació amb diferents tècniques i recursos de creació. Es realitzen unes exposicions per finalitzar l’activitat obertes a tothom.

 

 

 Eina TET -Transició escola-treball - (2009-2010)

PEE de BADIA del VALLÈS. L'EINA és un servei d'orientació i suport als nois i noies i famílies en la transició d'ESO al post-ESO. El projecte fa un especial esforç de cara als nois i noies en formació ocupacional i encara més pels que no es troben en cap espai formatiu, per tal d’encarrilar-los en projectes formatius a mig termini (reglats). D’altra banda, a través de l’implementació d’un dispositiu de transició escola treball (TET), centrat en l'EINA, s’està aconseguint un treball en xarxa coherent de tots els agents del territori implicats en la formació i la inserció.

 

 Projecte de diversificació curricular (2009-2010)

PEE de  BARCELONA - GRÀCIA. Projecte d’implicació dels diferents agents i serveis del territori (direccions,professorat i alumnat de 2 centres públics i 2 concertats, Serveis educatius, Districte de Gràcia, Consorci d’Educació de Barcelona i Fundació Centre del Vidre de Barcelona) en un treball en xarxa per dur a terme de manera coordinada un taller de diversificació curricular de manipulació del Vidre per Fusió, adreçat a alumnat dels diferents centres d’educació secundària obligatòria. Es tracta d'un taller vinculat amb les àrees de Tecnologia, i d’Educació Visual i Plàstica, on, mitjançant la manipulació del vidre, es treballen aspectes relacionats amb les ciències i la tecnologia i es fa un mural a base de peces de vidre fos de colors. La realització d'aquest projecte col·lectiu potencia el treball en competències de l'àmbit personal i social, la col·laboració, el treball en equip i la comunicació d'idees i la comprensió dels projectes d'altres persones.

 

Setmana de la informació i l'orientació professional (SIOP) 2009-2010)

PEE de MATARÓ. Les activitats d’aquesta setmana s’adrecen a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius, estudiants universitaris, a les persones que estan definint o redefinint el seu projecte professional, cercant feina, amb inquietuds per a promocionar-se, en definitiva a totes aquelles persones que cerquen orientació professional. Com a aspecte rellevant, cal destacar la participació de tots els agents que tenen implicació en la formació i/o orientació professional i acadèmica.

 

Projecte TAP (2009-2010)

PEE de RIPOLLET. El projecte és un recurs adreçat a l’alumnat desmotivat pels aprenentatges i amb una baixa autoestima, derivada dels resultats negatius obtinguts en els estudis, la qual cosa els comporta una desvaloració personal, provocant-los avorriment, apatia, rebuig a la dinàmica escolar i finalment absentisme. El projecte facilita que els alumnes tinguin un primer contacte amb l’aprenentatge de diverses professions: horticultura, pintura i manteniment.

 

 

 

P.O.S.A.-t 'hi (2009-2010)

PEE de SABADELL. El programa pretén reforçar la tasca tutorial i orientadora dels centres docents en el darrer tram d’escolarització dels joves. Fa acompanyament al procés d’adaptació, dels joves sense el graduat d’ESO, a una situació que li és nova (el pas a la vida adulta) i que no sempre el duria a una sortida satisfactòria per al seu desenvolupament com a persona. Comporta un seguiment exhaustiu de l’itinerari d’acord amb l’informe d’orientació que hagi elaborat el centre educatiu i les motivacions del jove. És molt important el treball de col·laboració entre les institucions que intervenen en el programa..

 

Ser jove després de l'ESO (2003-2004)

PEE de TERRASSA. Es tracta d’un Programa de seguiment i acompanyament de l'alumnat de 16 anys per tal d'oferir-li la millor opció possible un cop acabada l'escolaritat obligatòria, tenint una especial atenció amb aquell alumnat que presenta majors dificultats específiques per a la seva inserció formativa o laboral. Projecte impulsat per quatre regidories del'Ajuntament en xarxa amb centres d'educació secundària en el marc del Consell de la FP de Terrassa i coordinat pel Patronat Municipal d'Educació.

 

 

Punt de partida (2010-2011)

PEE de VIC. El punt de partida ofereix l’opció a alumnes de 4t d’ESO de realitzar unes hores setmanals de pràctiques laborals en alguna empresa de la ciutat. Aquestes pràctiques són en horari escolar i abasten un mínim de 6 hores i un màxim de 10 hores, segons els acords entre el centre educatiu i el centre col•laborador.

 

 

 

Reflexion s sobre l'absentisme escolar  (2009-2010)

PEE del BAIX LLOBREGAT i BARCELONA COMARQUES. Trobades entre els i les professionals dels Serveis municipals i dels Plans educatius d’entorn del Baix Llobregat i Barcelona Comarques atenent la necessitat de compartir les actuacions dels diferents territoris en relació amb l’absentisme escolar. S’han tractat temes relacionats amb l’èxit educatiu de tot l’alumnat, s’han analitzat les necessitats detectades i s’han plantejat propostes, compartint el coneixement multidisciplinar i territorial dels diferents professionals implicats.

 

Projecte d'acompanyament a l'escolaritat (2000-2001)

PEE de GIRONA-SECTOR EST. El Projecte d’acompanyament a l’escolaritat es basa en la promoció escolar i la prevenció de l’absentisme mitjançant l’acompanyament a l’alumnat i a les seves famílies. Les actuacions principals són les tutories d’acompanyament, la promoció del compromís familiar, el suport a l’educació formal, les activitats de promoció de l’escolaritat i la implicació i coordinació entre serveis i administracions.

 

 

 

Exposició al PEE al barri de "Can Perellada" (2009-2010) 

PEE de TERRASSA. Aquesta activitat consisteix en una exposició que recull les actuacions que du a terme el PEE i té lloc en un espai referent a nivell de barri. En la inauguració, oberta a tota la ciutadania, s’organitza una mostra de les actuacions que han desenvolupat els centres i les famílies. Destaquem que el actors del Pla (alumnes, famílies,entitats, serveis educatius i municipals, CAP, etc) són els promotors de la seva pròpia difusió, la qual cosa ha fet créixer un sentiment d’orgull i pertinença a un projecte obert que reconeix les competències de cadascú.

 

 E xposició PEE Sant Feliu de Codines (2008-2009)

PEE de SANT FELIU DE CODINES. En finalitzar el primer any de funcionament del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Sant Feliu de Codines, es va creure interessant fer un recull de les actuacions realitzades de manera que permetés fer una difusió a tot el municipi, visualitzant el treball de cooperació endegat per resoldre problemes educatius compartits. Aquesta exposició és itinerant pels centres educatius i espais municipals, i permet donar a conèixer el PEE i promoure el treball educatiu en xarxa.

 


Formació interdisciplinar d'acollida per a professionals del Sector Est de Girona (2007-2008)

PEE de GIRONA EST. Seminari d’acollida per a nous professionals de l’educació formal, no formal o que intervingui en la població del Sector. L’objectiu és oferir un espai interdisciplinar que doni informació i formació en relació  al treball en xarxa de diferents temes i aspectes del territori: plans i programes del Sector est de Girona, les entitats i serveis que hi ha i com participar-hi.

 

Taller de famílies (2010-2011)

PEE de CALAF. Un tarda a la setmana, en horari lectiu, es reuneixen famílies autòctones i nouvingudes a la biblioteca de l’escola Alta Segarra per dur a terme el taller de famílies. Una quarantena de mares de l’alumnat de l’escola, de l’institut, de la llar,... realitzen diferents activitats que sorgeixen de l’interès comú i que giren entorn a un tema.

 

 Colors (2009-2010)

PEE de GUISSONA. És una experiència de treball en xarxa en la que diferents entitats del municipi es coordinen per tal d’organitzar una jornada que pretén contribuir a la cohesió social mitjançant l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

 

L'esmorzar dels petits (2008-2009)

PEE de LLEIDA-PARDINYES. Es tracta d’una trobada entre els nous alumnes de P-3 de les tres escoles del barri. L’objectiu és proporcionar una bona acollida als nous alumnes i a les seves famílies i fomentar la relació afectiva entre els nens i nenes del barri i els seus mestres compartint un espai i un temps lúdic. Es fomenta la cohesió entre els diferents centres educatius, la col·laboració d’una indústria de l’entorn proper i l’ús d’instal·lacions esportives comunes.

 

 Caminem plegats (2010-2011)

PEE  de MATARÓ. El programa té dos àmbits d’actuació, un intern on es prioritza la cohesió dins de l’escola i l’extern dedicat a les relacions amb l’entorn. Es desenvolupa amb les famílies de P3 fins a 6è propiciant el coneixement de les entitats del barri, de les entitats i els espais més significatius de la ciutat (Ajuntament, biblioteca, IMPEM...). Els eixos fonamentals són: acollida, comunicació i participació.

 

Borsa de traducció (2010-2011)

PEE d'OLOT. L’objectiu és potenciar i facilitar la comunicació família-escola en tots els casos, sobretot en el de les famílies nouvingudes. Es valora la implicació i voluntat municipal de tenir una borsa de traductors pròpia, regular, autònoma i que conegui l’entorn

 

 Projecte joves guia (2006-2007)

PEE de RODA de TER. Tot l´alumnat de 1r d´ESO rep formació distribuïda per  trimestres. Es fomenten els valors de l´acollida, la col·laboració, l´amistat, desenvolupant l´empatia i el coneixement mutu. Després, aquests alumnes tindran la possibilitat de fer pràctics aquests coneixements participant en diferents moments del curs escolar: jornada de portes obertes, jornada intercentres, acollida d´alumnat nouvingut, acompanyament en casos de marginació o assetjament...

  

 

 

 Pots fer-ho (2010-2011)

PEE de VIC. El projecte "Pots fer-ho!" és una iniciativa de Càritas de Vic, que potencia la inclusió de nens i nenes d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys en diferents recursos municipals que ofereixen activitats extraescolars. La proposta d'alumnes participants sorgeix de la coordinació que s'estableix entre diferents agents educatius en el si de la comissió social de cada centre.

 

Cop de mà (2010-2011)

PEE de VOLTREGANÈS. L’objectiu bàsic d’aquesta pràctica és que tots els nens i nenes del Voltreganès puguin fer totes les activitats de l’escola i altres activitats complementàries amb col·laboració amb les entitats de la població.

  

  • Activitats esportives
lliguetabesos_santacoloma

Lligueta del Besòs

PEE de Santa Coloma de Gramenet (2017-18). Lligueta de Colpbol entre les escoles participants amb els alumnes de 6è de primària. Es promouen els valors de l'esport i l’esperit esportiu de participació, més que no pas la competitivitat.

El grup de treball del professorat d’educació física de Castelldefels. Dinamitzador de la pràctica esportiva d’infants i joves del municipi (2017)

Els objectius principals d'aquesta experiència són potenciar la pràctica de l’activitat física com a espai de trobada, expressió i creixement d’infants i joves i generar pràctiques educatives compartides que sorgeixen de la mirada col·lectiva d’un grup de professionals.

Pla Local de Foment de l'Esport a Viladecans (2016-2017)

El PLFE pretén potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport a través de fer xarxa entre escoles, AMPAs i entitats esportives i de fomentar i donar a conèixer entre els alumnes els esports minoritaris i identificatius de Viladecans.

  

Nedem (2007-2008)

PEE d'OLOT. Curs de natació per a nois i noies nouvinguts de secundària que no saben nedar. L’activitat es realitza dins de l’horari lectiu. Alumnes de 1r d’ ESO dels centres públics i concertats d’Olot.  L’alumnat nouvingut que va arribant (matrícula viva) que no sap nedar se li ofereix el NEDEM a l’estiu, fora de l’horari lectiu i del curs escolar.

 

 Poliesport (2006-2007)

PEE  d'OLOT. S’ofereix a tots els nens i nenes de 1r i 2n de primària de totes les escoles de la ciutat, la iniciació a diferents esports que es poden realitzar a la nostra ciutat. És una eina d’integració i cohesió social mitjançant la col·laboració de les AMPA i del Pla Català d’Esport a l’Escola.

 

 Esports als parcs (2009-2010)

PEE de RIPOLLET. El programa Esports als parcs és una intervenció socioesportiva que vol ser un instrument més en la prevenció de les conductes de risc del joves en medi obert. Es vol fer ús de l´esport com un vehicle per treballar amb la població jove l´ocupació de l´espai públic, les relacions entre iguals i la seva vinculació a dinàmiques esportives normalitzades.

 

  Jornada intercentres (2010-2011)

PEE de RODA de TER. El projecte pretén apropar l’alumnat de 6è dels dos centres de primària del municipi i conèixer l’espai de l’institut on faran 1r de secundària.

 

 Salut i esport (2010-2011)

PEE de SABADELL.  Trobades de convivència esportiva entre alumnes de primària i secundària on els alumnes poden gaudir de la pràctica de diferents esports. El fil conductor i centre d'interès de les jornades esportives son "Els hàbits d'alimentació saludable". És important remarcar el fet aquestes jornades són fruit d’una comissió de treball del PEE i  permeten treballar diferents objectius i diferents matèries en un sola activitat

 

 Activitats esportives (2008-2009)

PEE de SALT. La Comissió d’esports coordina els grans blocs d’actuacions de caire esportiu que es realitzen en el marc del PEE a Salt: el Pla Català d’Esport a l’Escola, les activitats de natació, i les activitats esportives extraescolars amb l’objectiu de potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per reduir desigualtats.

 

 Jornada lúdico-esportiva (2009-2010)

PEE de SANT CUGAT del VALLÈS. La jornada lúdico–esportiva és una activitat que proposen l’AMPA de La Floresta, l’Olímpic futbol club, el cau La Floresta i l’escola La Floresta. La jornada lúdicoesportiva es duu a terme un dissabte al matí i s'hi desenvolupen jocs tradicionals i populars per a les famílies que s’hi han volgut inscriure. S’acaba amb un pica-pica que fan tots els participants i col·laboradors.

 

 

 Tallers de famílies (2010-2011)

PEE de BARBERÀ DEL VALLÈS. Els tallers de famílies per a la cohesió social són un espai que facilita la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del centre, mitjançant una tasca compartida de caire lúdic on es tracten punts d'interès comuns.

Foment de la implicació amb l'entorn (2006-2007)

PEE d'OLOT. Dinamització de la població infantil i juvenil del barri concentrada en un espai públic. L’objectiu és millorar la convivència i la cohesió, gestionar conjuntament amb els joves les seves activitats i demandes i donar suport a les activitats de les comunitats de veïns que fomenten la relació entre ells.

 

 Formació intergeneracional

PEE  de TERRASSA. A partir de la possibilitat de signar convenis amb les AMPA perquè desenvolupin activitats per fomentar la convivència, l'ús de la llengua catalana i el coneixement de l'entorn, es realitzen cursos i tallers de cuina, informàtica, conversa, lectura, etc. Aquestes activitats les realitza l’alumnat de l'Institut del districte que mitjançant aquesta experiència d’aprenentatge servei a la comunitat: aprenen i ensenyen, guanyen en autoconfiança i desenvolupen competències positives en la comunicació amb els adults (escolta, empatia, paciència, motivació, etc).

Rodajocs (2012-2013)

PEE de MANLLEU. El Rodajocs és una activitat inclosa en el programa de la xarxampa de Manlleu que vol afavorir la cohesió social a través de la participació de tots els agents que intervenen en l'educació. Es celebra a la primavera i es diferencia de les altres activitats programades perquè l'organització la fan  totes les AMPA del municipi. Es celebra un dissabte el matí i s'organitzen jocs, tallers i d'altres activitats que giren al voltant d'un tema. El darrer ha estat "juguem recliclant"

 

Proje cte Intergeneracional (2012-2013)

PEE de VIC. Els alumnes de 2n han treballat “Els projectes dels mitjans de comunicació” i el projecte “Els sectors” (primari, secundari i terciari). Per tal de donar més respostes a les inquietuds dels infants sobre el contingut de treball i fer el paral·lelisme entre l’ahir i l’avui els alumnes exposen el que han après davant d’una quarantena d’avis al casal i després de l’exposició fan preguntes per resoldre dubtes de com eren els mitjans de comunicació i de que treballaven fa anys per així donar resposta a inquietuds que els queden sobre el tema.

 

Històries de vida amb ulls d'adolescent (2014-2015)

PEE de Castelló d'Empúries. Els alumnes d'ESO entrevisten a persones grans del casal d'avis , recullen fets rellevants de la seva vida i  elaboren un relat de vida. Ho fan com si fos una autobiografia, en primera persona, el resultat és com si els avis  narressin  la seva pròpia història.

intergen_Calafell

Activitats intergeneracionals a les escoles de Calafell. (Curs 2017-18)

El Pla Educatiu d’Entorn de Calafell ha organitzat diferents activitats intergeneracionals a les escoles del municipi amb motiu de la passada Diada de Sant Jordi. Es tracta de sessions que relacionen alumnes de diferents edats, però també infants amb persones grans, de l’edat dels seus avis.

 

 aprenem_compartim_Vila-seca

Aprenem i compartim

PEE de Vila-seca (2017-18) En el congrés “Aprenem i compartim” hi participa l’alumnat de 5è de totes les escoles de Vila-seca. Es desenvolupa durant un matí, amb les característiques d’un congrés: alumnat ponent, presentador i espectador, ponències simultànies, responsables de sala, carnets acreditatius, convidats, difusió ...

 

El Teatre escolar (2017-2018)

A les escoles, els tallers de teatre es fan en horari lectiu i estan vinculats a l’àrea de llengua catalana. En una de les hores setmanals es fa un treball conjunt entre el monitor de teatre i el tutor. Els alumnes, col·lectivament, van esbossant i escrivint el text (prèviament s’ha treballat l’estructura del text dramàtic). També hi col·laboren altres professionals, com el mestre de música o de plàstica, la qual cosa permet que les obres siguin més reeixides perquè hi ha música, dansa i decorats vistosos. Les famílies també hi ajuden amb el vestuari, l’atrezzo i el maquillatge.

 

Entorn ràdio G. (2009-2010)

PEE de GRANOLLERS. Creació d’una xarxa de treball al voltant de la producció de programes de ràdio en els centres educatius i posterior enregistrament i emissió des de la radio local. Aquesta actuació posa en evidència l’ús de la xarxa d’emissores municipals com a recurs complementari de l’activitat curricular.

 

Casal lingüístic (2006-2007)

PEE de GRANOLLERS. El Casal lingüístic és una activitat adreçada a joves nouvinguts, arribats al llarg del curs escolar, per reforçar la llengua catalana (bàsicament oral), el coneixement de l’entorn i la participació en activitats que afavoreixin la integració i la cohesió social entre els diferents joves de la ciutat.

 

Mostra d'arts escèniques (2007-2008)

PEE de STA. COLOMA de GRAMENET. La Mostra d’arts escèniques va néixer amb l’objectiu d’exposar el treball que realitzen els centres educatius de la ciutat en el camp de les arts escèniques, així com d’incentivar les activitats artístiques entre l' alumnat i la comunitat educativa en general. La Mostra ha suposat una experiència innovadora des del punt de vista de la coordinació i la participació entusiasta de tots els agents implicats en el projecte. És un punt de trobada de tots ells i referent anual de les activitats culturals que es desenvolupen a Santa Coloma de Gramenet.

 

Llegendes compartides (2012-2013)

PEE de VIC. Representació per part d’alumnes d’AA de 3 escoles del municipi. Abans de la representació es treballa el concepte de teatre i els orígens de les 3 llegendes a partir d’un dossier. Les tres llegendes són: “L´aprenent de sabater” Llegenda polonesa ,Chris Mould; “El naixement del drac” Llegenda xinesa , Wang fei,Marie Sellier i Caterine Louis; “La llegenda de Sant Jordi”d’orígen català. La realització dels dossiers i reserva del teatre va a càrrec de l’ALIC amb la col·laboració de les tutores de les AA de les 3 escoles. Les tutores són les responsables d’assajar les representacions i fer els decorats.

 

Lliga el conte

Treball en xarxa del gust per la lectura en llengua catalana en una zona d’alta complexitat educativa fomentant la participació de la família.

 

Dia internacional de la llengua materna

Aquest any, per celebrar el DILM, s’ha organitzat a la Biblioteca Elisenda un acte amb l’objectiu de donar a conèixer i dignificar la diversitat lingüística i cultural del municipi i promoure el joc en català.

Llengües familiars (2010-2011)

PEE de SABADELL. El projecte té dues fases, la primera és un treball als centres de primària d’un districte de Sabadell, els instituts de secundària vinculats i la Biblioteca municipal del districte. A la segona fase, s’incorporen les famílies participants. Aquest projecte neix a partir d'una iniciativa del CPNL de Sabadell per tal de fomentar la riquesa del bagatge lingüístic de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat.

Projecte ALIF

L'objectiu d'aquest projecte és descobrir la llengua i cukltura àrabs com a riquesa cultural en l'entorn plurilingue. Les voluntàries, dones d'origen marroquí, fan classes d'àrab a tots els infants de primària i secundària del municipi que ho desitgin, dos cops per setmana, en horari extraescolar, en aules de l'institut- escola La Salle de Sant Celoni. També promouen la implicació de les famílies organitzant trobades i sortides.

 amazic

Amazic 

Ensenyament de llengua i cultura amazigues amb un enfoc principalment comunicatiu, per la qual cosa, es dona molta importància a l’explicació dels aspectes més rellevants de la cultura i de les festes amazigues: Cap d’Any, Primavera Amaziga, Taɛšurt, Lɛansart...).

 

Servei Comunitari. Institut de Gurb.

Els alumnes, agrupats en parelles o petits grups, són els encarregats de detectar mancances en el seu entorn i, un cop identificat l'àmbit on intervenir, proposen diversos objectius de servei i d'aprenentatge. A partir d'aquí, planifiquen i duen a terme els seus projectes per donar resposta a les necessitats detectades.


 

Tallers artístics (2009-2010)

PEE de CERVERA. Activitat d’Aprenentatge servei que facilita la pràctica a les alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d´Educació Infantil amb la impartició d’un seguit de tallers artístics adreçats a l'alumnat de la llar d'infants i del parvulari de les escoles de Cervera.

 

 Chavorrillos d'avui dia (2007-2008)

PEE  de GIRONA SECTOR-EST. Un dels objectius principals del treball en xarxa al Sector est és el de fer visibles els referents positius entre els nens i joves del territori. Una de les entitats vinculades al PEE dinamitza un grup de joves amb aquest objectiu. Fruit d’aquest treball és el reportatge de “Chavorrillos d’avui dia”, el protagonitza joves gitanos que reflexionen al voltant de temes com la ciutadania, la inserció laboral, els estudis......

 

  Joves pel barri (2007-2008)

PEE de l'HOSPITALET de LLOBREGAT . El projecte "Joves pel barri"  neix en un marc de reciprocitat on els joves es formen i aprenen a la vegada que col·laboren en una tasca ben concreta però amb capacitat transformadora tant per a ells i elles (formació ètica i ciutadana) com per al seu entorn (contribuir a enriquir la tasca educativa de l’esplai). La part curricular d’aquest projecte forma part de l’assignatura Estada a l’Empresa, i és una matèria optativa del Batxillerat a l'institut Eduard Fontserè.

 

 Xarxa facilitadora de l'APS (2007-2008)

PEE de REUS. La pràctica és el resultat d’un treball coordinat i en xarxa que es realitza al centre educatiu i a diverses entitats de la zona, conjuntament amb el PEE, des del curs 2006-2007. Alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Maria Cortina, amb la col·laboració del professorat de les matèries de llengua, visual i plàstica i ciutadania, dissenyen, organitzen i monitoritzen, activitats destinades a alumnes de CS d’altres centres educatius de la zona a partir del treball competencial.

 

 Joves x Joves (2010-2011)

PEE de VIC. Es tracta d’un conveni de col·laboració entre  l'Institut la Plana i Col.legi Sagrat Cor  i la Universitat de Vic, en concret la Facultat d’Educació: Grau d’educació Social.El projecte té una finalitat doble, proporcionar un aprenentatge  als alumnes de la Universitat, tot apropant-los a la realitat del seu futur professional mitjançant el contacte directe amb determinades problemàtiques socials i per altra, que els centres puguin gaudir d’un suport i seguiment més directe i individualitzat per aquells alumnes en situació d’especial dificultat social.

 

 

II Jornada Mediambiental: el pas del temps (2011-2012)

PEE de SANT FELIU DE CODINES.La segona Jornada Mediambiental  l’organitza el PEE conjuntament amb el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Aldees Infantils SOS i l’Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya. Durant els dos dies d’aquesta jornada, l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària del municipi desenvolupa les actuacions programades.  Es diferencien les activitats internes (en els centres educatius) i externes (fora dels recintes escolars). Els continguts de treball d’aquest any seran la correspondència del temps estacional/cronològic entre la natura i societat, i les diferents tipologies del rellotge al llarg de la història.

menjador_Vendrell

Menjadors escolars contra l’exclusió social. (Curs 2017-18)

Aquest projecte es fonamenta en dues necessitats detectades al Vendrell en el context de crisi actual. D’una banda,  tenim un gran nombre de famílies provinents dels serveis socials, amb infants que, durant l’escolarització han estat dotats de beques de menjador, que en arribar a la ESO, es veuen mancats d’aquest dret fonamental perquè els menjadors han quedat fora de servei amb l horari lectiu de jornada continuada. D’altra banda, el canvi d’horari dels instituts, amb la jornada continuada, ha fet que apareguin els anomenat “Nens/es Clau”: Infants que dinen a casa i passen la tarda sols fins que arriben els pares. Les conseqüències d’aquest fet són la manca de referents adults que els acompanyin en una ocupació òptima del temps i la impossibilitat d’assegurar una dieta i hàbits alimentaris correctes i saludables.

xarxabiblio_Vendrell

XL Lletra gran. Xarxa lectora del Vendrell. (Curs 2017-18)

L’objectiu bàsic és donar a conèixer i apropar els recursos de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell a les persones grans, mitjançant un servei de préstec i dinamització de la lectura. L'activitat es realitza mensualment i consisteix en una sessió de tria i preparació del material de préstec a la Biblioteca que va a càrrec de l’alumnat del cicle formatiu, la tria ve determinada pels interessos i demandes de les persones grans residents en els centres. En una segona sessió als Centres residencials els alumnes presenten una sessió d'animació lectora i lectura als residents.

 

Projecte PIES: participació comunitària amb joves i adolescents als instituts.

Els alumnes de Secundària s’inicien en els hàbits de participació i reflexió sobre l’entorn de l’institut, el barri i la ciutat: detecten necessitats i fan propostes de millora juntament amb entitats de la zona.

 

Tastet d'entitats (2009-2010)

PEE de SANT CUGAT del VALLÈS. Tastet d’entitats és una activitat per a alumnes de 1r d’ESO. L’objectiu és conèixer les
entitats de la ciutat i que elles coneguin l’institut.Fan una petita presentació i activitat de 30 minuts. Es fan grups reduïts entre 10 i 15 alumnes i poden conèixer dues entitats. Així mateix s’aprofita aquesta activitat per donar a conèixer les entitats a les famílies. 

 

 

Cau Xots (2011-2012)

PEE de CASTELLÓ d'EMPÚRIES. La col·laboració dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i el PEE ha facilitat la creació d’un agrupament escolta a la població. Aquesta activitat potencia l’educació en el lleure i contribueix a la cohesió.

 Formació i dinamització de col·laboradors en el lleure a Constantí

La pràctica consisteix en coordinar els joves premonitors interessats a participar en actuacions d’educació en el lleure, partint d’una educació bàsica que se’ls ofereix i ampliant-la a partir d’actuacions pràctiques de col·laboració en activitats al mateix municipi.

setmamalectura_Olesa

Setmana de lectura

PEE d'Olesa de Montserrat 2017-18. Aquesta pràctica permet fer difusió de la xarxa i de la seva potencialitat com a eina d’aprenentatge social i comunitari. Durant tota una setmana es concentren les activitats pel gust de la lectura, que s’han dut a terme durant el curs escolar, de manera que siguin molt visibles. El treball coordinat des dels diferents espais educatius, tant formals com no formals i informals, permet la millora de la comprensió lectora en el municipi.

 mediacioescolar_mollet_montornes

Mediació escolar

PEE de Mollet del Vallès i PEE de Montornès del Vallès 2017-18. La jornada de mediació escolar com a pràctica associada al PEE és una activitat de llarga trajectòria a Mollet del Vallès. El curs passat (16-17) es va celebrar la 7a edició.
Arran de l’experiència exitosa de Mollet del Vallès, Montornès del Vallès també va
decidir incloure aquest curs (17-18) la jornada de mediació escolar com a activitat
associada al PEE. En ambdós municipis la jornada de mediació escolar és bianual.

tempsxarxa_Vendrell

Banc de temps. Temps en xarxa. (Curs 2017-18)

Un banc de temps és una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual allò que es "presta" i es "rep" és temps dedicat a serveis a les persones, dedicant-lo a tasques puntuals d'atenció a les persones: infants, gent gran, gent malalta, etc., fomentant així l'oportunitat de conèixer i confiar en els altres. Es tracta bàsicament d’intercanviar necessitats per habilitats, sense ànim de lucre ni cap mediació monetària.

escparmar_Vendrell

Escola de mares i pares. L’ofici de ser pares. (Curs 2017-18)

Escola de mares i pares que ha comptat amb la col·laboració d'empreses privades del municipi del Vendrell, de forma voluntària i d’administracions, amb la finalitat que el projecte sigui el més sostenible possible, així com amb la intenció d'integrar els professionals de la psicologia en el projecte.

lectura_Torredembarra

A la Torre tothom llegeix. (Curs 2016-17)

És un projecte per fomentar el gust per la lectura de tota la comunitat educativa que es concreta en diverses activitats.


   

El grup de treball del professorat d’educació física de Castelldefels. Dinamitzador de la pràctica esportiva d’infants i joves del municipi

Els objectius principals d'aquesta experiència són potenciar la pràctica de l’activitat física com a espai de trobada, expressió i creixement d’infants i joves i generar pràctiques educatives compartides que sorgeixen de la mirada col·lectiva d’un grup de professionals.


   

Xarxa AMPA (2007-2008)

PEE BADALONA- La SALUT- LLEFIÀ. Es tracta d’una intervenció amb dos nivells ben diferenciats d’actuació: el treball individual amb cadascuna de les associacions i el treball en xarxa. Dintre d’aquest segon nivell, també es pot distingir un grup d’actuacions més lúdiques i un altre més formal relacionat amb les AMPA com a col·lectiu promotor d’activitats de lleure al barri i, alhora com a promotor/usuari d’activitats de formació. També s’ha de destacar la dinamització com a eina de coordinació del col·lectiu d’AMPA amb la resta de plans i projectes que treballen al territori.

 

Projecte Badia Educa (2010-2011)

PEE  de BADIA del VALLÈS. És un espai de debat i reflexió sobre l’educació d’infants i joves, en el qual participen professionals de diferents àmbits (salut, educació etc.), entitats i ciutadans/es del municipi. En aquest espai de debat hi participen mensualment unes 15 persones. També s'han realitzat diferents activitats dirigides a tota la comunitat amb l'objectiu d'obrir el debat i incorporar les opinions de la resta de la ciutadania. En aquest espai de debat i reflexió s'ha generat un molt bon clima de confiança i relació entre professionals i famílies.

 

Treball en xarxa. Encaix PDC i PEE (2009-2010)

PEE de GIRONA SECTOR EST. Intervenció conjunta dels agents professionalment implicats en el territori. Actuacions planificades i executades conjuntament. El Pla de desenvolupament comunitari i el PEE integren les accions com a estratègia per combatre la multidimensionalitat de l’exclusió social. El disseny d’un sol organigrama i no duplicar xarxes ha permès que les actuacions siguin més ràpides, efectives i enriquidores.

 

Jornada d'ntercanvi d'experiències (2007-2008)

PEE de GRANOLLERS. La Jornada d’intercanvi d’experiències és una trobada anual de professionals de l’educació de Granollers amb la intenció de compartir les activitats que es porten a terme en els diferents centres del nostre municipi, en referència al tema que cada any s’escull. La Jornada es du a terme en dos formats que es van alternant: un any és pròpiament el d’intercanvi d’experiències i el següent, jornada de reflexió sobre un tema d’interès.

 

Formació de monitors (2007-2008)

PEE de MANLLEU. Anualment, un dissabte al matí, se celebra una trobada de formació, reflexió i debat amb tots els monitors vinculats a les diferents activitats del PEE (TSTE, PCE, patis oberts,...) i també hi estan convidats els coordinadors de cada centre. La jornada ofereix un espai de coneixença, en el que s’intercanvien experiències, s’exposen interessos i neguits i finalment proporciona formació pràctica a tots els participants basada en temes del seu interès i comuns a tots: educació intercultural, estratègies i dinàmiques de grup, gestió de les emocions i resolució de conflictes.

 

Fons social (2010-2011)

PEE de RODA de TER. Aquest projecte pretén promoure actuacions per assolir la integració i la igualtat d´oportunitats de tot l´alumnat dels centres de primària i secundària. El Projecte aposta per un treball participatiu on conflueixen professionals de diferents àmbits. La Comissió (específica de cada centre) es reuneix una vegada al trimestre per promoure el debat i la reflexió entorn a les necessitats i problemàtiques socials que afecten l’alumnat. Es cerquen estratègies per prevenir situacions de risc i es prenen decisions en l’atorgament de subvencions del Fons social.

 

El PEE a ràdio Rubí (2009-2010)

PEE de RUBÍ.  Cada setmana , i dins del programa diari “La vida continua” de Ràdio Rubí, s’entrevista a les persones que participen en les activitats del PEE i s’expliquen les novetats, cursos i d’altres propostes del PEE. El programa és en directe, però també es pot escoltar sempre que es desitgi a través del web de la ràdio.(www.radiorubi.fm). Cada setmana es fa difusió del contingut del programa a través del correu electrònic a tots els agents participants, centres educatius, associacions i entitats de la ciutat

  Jornada d'intercanvi de pràctiques compartides (2009-2010)

PEE VALLÈS OCCIDENTAL. Jornada d’intercanvi dels professionals que treballen als diferents PEE del Vallès Occidental amb la finalitat d’afavorir l’intercanvi d’experiències, compartir reflexions a partir de les diferents realitats dels PEE del territori i poder iniciar una xarxa de treball que afavoreixi la cooperació entre els diferents PEE.
 

  Jornada CLIC- Coordinadors PCEE (2009-2010)

PEE VALLÈS OCCIDENTAL. Jornada on es va explicar el PCEE dins el PEE als CLIC i als coordinadors d’esport, intentant potenciar el treball en xarxa al centre. A la presentació es van treballar els objectius generals, les línies d’actuació, l’estructura, els principis, les finalitats, els destinataris, l’àmbit d’incidència, etc del PEE i del PCEE . Aquests aspectes es van concretar a la realitat dels diferents PEE de Badia, Barberà, Cerdanyola, Rubí, Ripollet, Sabadell, Sant Cugat i Terrassa.

 

 

 tempsdesembrar_granollers

Temps de sembrar

PEE de Granollers 2017-18. Conjunt de 4 tallers de famílies, diferenciats per franges d’edat i necessitats, des de 0 anys fins a l’adolescència, oberts a totes les famílies de la ciutat, especialment a les famílies més

vulnerables, dinamitzats per un professional expert en educació, amb col·laboracions puntuals en algunes sessions d’altres professionals de serveis de l’àmbit de la salut, acollida, CIRD (centre d’informació de recursos per a dones), Centre Petits i Grans... amb els quals es treballa en xarxa.

parlemdelectures_hospitaletllobregat

Parlem de lectures

PEE d'Hospitalet de Llobregat 2017-18. Alumnat de 4ESO rep formació de l’equip LIC sobre dinàmiques de grup i estratègies dialògiques sobre lectures. Hi assisteixen els docents de primària i secundària per tal que esdevinguin formadors dels seus propis alumnes els cursos futurs.
Es proposen 4 lectures, una d’introductòria i 3 més, que l’alumnat de 3r de primària llegirà en versions adaptades. Després de cada lectura, l’alumnat de 4 d’ESO dinamitza l’alumnat de primària per compartir-ne el contingut aplicant les dinàmiques que han aprés a la formació. Una de les sessions serveix per tal que l’alumnat de l’institut ajudi als de primària a preparar una exposició oral.

 canatarabansdormir_Tarragona

Cantar abans d'anar a dormir

PEE de tarragona 2017-18. Realització de tallers per part de l’associació Crear Comú, a les escoles i llars on hi ha diversitat lingüística a les aules. (crearcomu@crearcomu.org). Es tracta de tallers participatius amb convidats i coneixedors de les cançons de bressol de diferents cultures: catalana, llatinoamericana, gitana, àrab, etc.

Les famílies: de receptors a agents actius

A la IV Jornada de tècnics PEE del Vallès Occidental del 12 de maig de 2017, les AMPES dels districtes 2, 3 i 6 de Terrassa i Serveis Socials del districte 2 mostren com treballen en xarxa i quines estratègies utilitzen per fomentar la participació de les famílies en les activitats i també en l’organització activa.

Resolució de conflictes (2010-2011)

PEE de CERDANYOLA del VALLÈS. L’actuació consta d’una activitat a dos nivells: un taller destinat a alumnat de 5è de primària i una sessió dirigida a les seves famílies. El taller per a l’alumnat es realitza a l’aula, amb professionals del Servei de Mediació del l’Ajuntament i té una durada d’1h ½. La sessió per a les famílies té l’objectiu de recollir inquietuds, reflexionar i oferir paràmetres que permetin gestionar les situacions que es produeixen en el dia a dia dels fills i filles. La sessió te una durada d’1h ½ .

Suport P3 (2006-2007)

PEE de MANLLEU.Col·laboració de dones d’origen magrebí, amb domini del català, berber i àrab, amb coneixement dels codis culturals de les societats d’acollida i estrangera, a totes les aules de P3 de Manlleu durant les primeres tres setmanes de setembre. Els centres també disposen de 30h més per grup-classe de P3 durant tot el curs d’acord amb els objectius prèviament fixats.

Endinsa't a la lectura (2013-2014) .
PEE de Sant Cugat . Activitat de comprensió lectora de llengua catalana on participen les famílies dels alumnes amb la finalitat de potenciar la lectura, aproximar les famílies en l’àmbit educatiu dels seus fills i passar una bona estona gaudint al llegir.

El Pla Educatiu d'Entorn per a les famílies

Oferta d’activitats per a les famílies que es desenvolupa al llarg del curs i s’organitza en relació a sis blocs temàtics en els quals es proposen activitats diverses.