• Imprimeix

Ús d'obres


La utilització de les obres o prestacions requereix l' autorització de qui sigui titular dels drets. Si una persona vol obtenir autorització per a utilitzar obres i prestacions pot posar-se en contacte amb qui sigui titular dels drets i sol·licitar-la. Per a certes obres o prestacions pot dirigir-se a les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual (veure la secció Societats de gestió col·lectiva de drets d'autoria).

La difusió pública de les obres i prestacions a través d'Internet no implica que qui tingui la titularitat dels drets hagi declinat el seu dret a autoritzar l'explotació de la seva obra o prestació ni renunciat a obtenir una remuneració. És a dir, el fet de trobar una imatge, un vídeo o un text a Internet no implica que puguem baixar-lo i incloure'l a un document o una pàgina web que estiguem elaborant.

Cal recordar que la propietat intel·lectual correspon a l'autor/a de l'obra pel sol fet de la seva creació i des del mateix moment de la creació, sense haver de fer cap tràmit addicional. També és important ser conscient que els drets morals són irrenunciables i inalienables, és a dir, que una vegada una persona ha creat una obra no pot renunciar a la seva autoria, tot i que pot cedir els drets patrimonials d'explotació a altres persones o entitats, per exemple a una editorial.

En definitiva: els drets morals i patrimonials d'una obra pertanyen a la persona que l'ha creada, tant si ho especifica (per exemple mitjançant el símbol © al costat del seu nom) com si no ho fa i, per defecte, es considera que té reservats tots els drets.
 

 

Ús d'obres en l'àmbit educatiu

Existeixen uns supòsits limitats, previstos als articles 31 a 40 bis de la llei de propietat intel·lectual, per als quals no és necessari sol·licitar una autorització per fer un ús d’una obra. En particular, a l'article 32 de "Cita i il·lustració de l’ensenyament" s'especifica que:
1. És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fins docents o de recerca, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. Les recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa tenen la consideració de cites. No obstant això, quan es realitzin recopilacions d’articles periodístics que consisteixin bàsicament en la seva mera reproducció i l’esmentada activitat es realitzi amb fins comercials, l’autor que no s’hi hagi oposat expressament té dret a percebre una remuneració equitativa. En cas d’oposició expressa de l’autor, l’esmentada activitat no s’entén emparada per aquest límit.
2. No necessita autorització de l’autor el professorat de l’educació reglada per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i, llevat dels casos en què sigui impossible, s’incloguin el nom de l’autor i la font. No s’entenen compreses en el paràgraf anterior la reproducció, distribució i comunicació pública de compilacions o agrupacions de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.
(Nota: la negreta és nostra).

És a dir, es permet l’ús educatiu d’elements amb drets d’autoria (fragments de text, vídeo o gravacions així com d’imatges, per exemple) sense sol·licitar autorització sempre que:
  1. Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
  2. Aquesta activitat educativa es faci a les aules, enteses com a espai educatiu.
  3. Es tracti d’obres ja divulgades.
  4. No es tracti de fragments de llibres de text.
  5. Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.
Convé destacar que aquestes excepcions regeixen només per a l' ensenyament reglat.