• Imprimeix

Preguntes més freqüents

A qui pertanyen els drets patrimonials dels materials didàctics que elabora el profesorat?

És compatible el símbol © (copyright) amb les llicències Creative Commons?

Què són els drets connexos?

He trobat una imatge amb Google. Puc utilitzar-la lliurement?

On puc trobar imatges d'ús lliure?

Com puc referenciar les imatges que incloc a un material?

Quins treballs de l'alumnat estan subjectes a la legislació sobre propietat intel·lectual?

Es poden publicar lliurement els treballs de l'alumnat a Internet?

Què puc utilitzar per preparar materials didàctics?

Què puc fer quan a classe s'ha de fer referència a obres protegides pels drets d'autoria?

Algunes errades comunes en referenciar imatges

Cal permís d'imatge per publicar fotografies o audiovisuals?

És possible publicar una imatge o un vídeo en un espai personal a Internet mentre no hi hagi remuneració econòmica?

Què és el dret de comunicació pública?

En quins supòsits es poden publicar obres sense permís de l'autor o de la persona titular dels drets?

 A qui pertanyen els drets patrimonials dels materials didàctics que elabora el professorat?

El contracte de treball implica la cessió de drets d'explotació a favor de l'empresa que contracta l'autor/a, sense que sigui necessari l'acord exprés entre l'empresa i el/la treballador/a. Aquest és el cas del professorat que crea materials educatius en exercici de les seves funcions en organismes administratius o en centres educatius del Departament d'Ensenyament, en virtut d'una relació funcionarial. En aquest cas, el Departament d'Ensenyament és el titular dels drets d'explotació dels materials elaborats pel seu personal docent, tot i que no existeixi un acord formal de cessió de drets. Aquesta regla és independent del format en què estiguin els materials.


Aquest fet queda regulat a l'article 51 del Reial Decret Legislatiu, 1/1996, de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (BOE núm. 97 de 22 d'abril de 1996):

"Artículo 51 Transmisión de los derechos del autor asalariado
  1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
  2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
  3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.
  4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato.
  5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley."


És compatible el símbol © (copyright) amb les llicències Creative Commons?

 

Sí. Les llicències Creative Commons (CC) estan basades en els drets d'autoria, que inclouen els drets patrimonials, representats pel copyright. Les llicències CC tan sols alliberen alguns dels drets que posseeix l'autor/a d'una obra perquè d'altres persones en puguin fer certs usos sense haver de sol·licitar una autorització.

Per tant, es perfectament compatible trobar combinacions com les següents:

© 2012, Nom i cognoms de l'autor/a
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir igual 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca)


o bé:

 Què són els drets connexos?

Són drets relacionats amb la llei de drets d'autoria per referir-se a drets similars als d'autoria i copyright tot i no estar vinculats directament amb l'autor/a de l'obra. El terme prové del francés droits voisins i en anglès es tradueix per related rights o neighboring rights.

La definició de drets connexos és diferent segons el país però inclou els drets d'intèrprets, productors de fonogrames i de la radiodifusió. La llei de 1985 relacionada amb aquests drets es va promulgar per la protecció d'artistes intèrprets, productors de fonogrames i videogrames com d'empreses de comunicació audiovisual.


 He trobat una imatge amb Google. Puc utilitzar-la lliurement? 

La difusió pública de les obres i prestacions a través d'Internet no implica que qui tingui la titularitat dels drets hagi declinat el seu dret a autoritzar l'explotació de la seva obra o prestació ni renunciat a obtenir una remuneració. És a dir, el fet de trobar una imatge, un vídeo o un text a Internet no implica que puguem baixar-lo i incloure'l a un document o una pàgina web que estiguem elaborant.
Els drets morals i patrimonials d'una obra pertanyen a la persona que l'ha creada, tant si ho especifica (per exemple mitjançant el símbol © al costat del seu nom) com si no ho fa i, per defecte, es considera que té reservats tots els drets.
Si la imatge s'utilitza en l'àmbit educatiu d'una aula escolar (i dins aquest concepte es podria considerar l'aula virtual sempre i quan no sigui d'accés lliure) ens podem acollir a l'article 32 de "Cita i il·lustració de l’ensenyament", que permet l’ús educatiu d’elements amb drets d’autoria (fragments de text, vídeo o gravacions així com d’imatges, per exemple) sense sol·licitar autorizació sempre que:

 1. Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
 2. Aquesta activitat educativa es faci a les aules.
 3. Es tracti d’obres ja divulgades.
 4. Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.

Es poden utilitzar obres pròpies, del domini públic, obres que tinguin una llicència del tipus Creative Commons (respectant-ne les limitacions) i obres de les quals se n'hagi sol·licitat autorització a qui posseeix els drets. En cap cas es poden incloure a llocs web públics (bloc d'aula, web de centre) imatges que no tinguin una llicència que hagi alliberat els drets que en permetin la seva utilització. Fins i tot en aquest cas se n'ha de citar la font i l'autor/a.


 
On puc trobar imatges d'ús lliure?

 Alguns repositoris d'imatges:

 • Wikimedia Commons, on totes tenen una llicència genèrica CC by-nc-sa o bé una altra de menys restrictiva.
 • Flickr permet trobar, des de la cerca avançada, imatges que tinguin llicències Creative Commons. Flickr facilita la sol·licitud autorització per utilitzar imatges que tenen drets reservats (Gettyimages).
  • Patrimoni.gencat, entre d'altres institucions catalanes, disposen de col·leccions de fotografies a Flickr, amb llicències Creative Commons.
 • Banc d'imatges de l'ITE, que en permet un ús educatiu no comercial.
 • Open Clip Art, icones que pertanyen al domini públic i que, per tant, es poden utilitzar lliurement. La imatge de la dreta prové d'aquest repositori.

Google també disposa d'un sistema de cerca avançada que permet restringir la cerca a documents, llocs web i imatges que hagin especificat llicències que en permetin fer-ne ús sense haver de sol·licitar el permís corresponent.

Recordeu que tot i que se'n permeti fer un ús lliure és necessari citar la font i el nom de l'autor/a de la imatge, fins i tot per fer-ne un ús educatiu.

 

Més informació: " Repositoris d'imatges per publicar digitalment" (Bloc de Gencat).


Com puc referenciar les imatges que incloc a un material?

 

El més recomanable és citar la font i el nom de l'autor/a a cada imatge. Si no es pot fer, s'han d'identificar convenientment i elaborar una secció amb els crèdits de les imatges utilitzades (per exemple una pàgina addicional o al peu de cadascuna de les pàgines que contenen imatges).
Disposeu d'exemples a la secció Referenciar materials.


 

Aquells treballs que puguin ser considerats obres originals. Per diferenciar els exercicis rutinaris dels treballs que poden ser considerats obres originals s'ha d'analitzar cas per cas, aquesta és una funció del registre d'obres de propietat intel·lectual i comporta una anàlisi previ del compliment d'una sèrie de requisits. El terme "originalitat" és la clau, a més del caràcter artístic, literari o científic, tal i com diu la pròpia llei. Per exemple, no tenen aquest caràcter la resolució d'una equació matemàtica, ni una redacció sobre el que s'ha fet durant les vacances, però sí que el pot tenir un poema o un conte.Es poden publicar lliurement els treballs de l'alumnat a Internet?

L'alumnat és autor dels seus treballs (redaccions, dibuixos, fotografies, locucions...) i li corresponen els drets d'autoria, de manera que cal sol·licitar una autorització per publicar-los a Internet. Si l'alumne/a és menor de 18 anys l'autorització per a la publicació d'aquests treballs a Internet correspon als seus representants legals.
Veure la PMF "Quins treballs de l'alumnat estan subjectes a la legislació sobre propietat intel·lectual?"


Què puc utilitzar per preparar materials didàctics?

L’elaboració de materials didàctics és una tasca  creativa i intel·lectual. En aquesta tasca es poden utilitzar tant idees com coneixements propis o adquirits, ja que aquests manquen de protecció jurídica, en la mesura en què són separables de la forma utilitzada per a la seva exteriorització. També es pot utilitzar obres del domini públic i obres sota llicència Creative Commons sense restricció d’obra derivada.

Dintre del concepte de plagi són irrellevants les coincidències relatives a continguts no originals i idees, així com les coincidències accessòries i no transcendentals, és a dir, no “substancials”. Exemple: en fer un comentari de text sobre un fragment d’una obra literària fàcilment pot tenir la mateixa estructura que un altre anàlisi. Òbviament el plagi està prohibit, però aquest ha de ser substancial, no de les idees.

Fins aquí l’obra resultant és original de l’autor o autora, però també es poden incloure fragments d’obres escrites, sonores o audiovisuals alienes protegides per drets d’autoria sense autorització. La inclusió de fragments d’obres escrites, sonores o audiovisuals, pot tenir qualsevol d’aquestes finalitats:
 1. Cita
 2. Anàlisi
 3. Comentari
 4. Judici crític
El  dret de cita constitueix un límit a la propietat intel·lectual, en permetre la utilització de fragments d’una obra, tot i que es trobi protegida pels dret d’autoria, quan concorren certs pressupòsits per raó d’interessos públics com l’accés a la cultura. Aquests pressupòsits són que:
  • Les obres estiguin divulgades.
  • S'indiqui l’autor/a i la font. D’aquesta manera es contribueix a la difusió de l’obra de l’autor i es fomenta l’accés a la cultura.
  • Es tracti de fragments. Els criteris per delimitar que s’entén per “fragments” d’una obra han de ser tan quantitatius com qualitatius de conformitat amb les exigències de la bona fe i tenint en compte es tracta d’evitar el plagi. Exemple: No es considera obra completa un poema d’un autor determinat però pot ser-ho una imatge.
  • Hi hagi finalitat docent. Cal remarcar que qualsevol material didàctic té implícita la finalitat docent. Tot i això, és necessari que la inclusió de qualsevol fragment d’obra aliena estigui justificada per la finalitat. Exemple: No es poden utilitzar imatges de dibuixos animats que no estiguin directament relacionades amb el contingut del material didàctic o adjuntar-hi arxius musicals amb finalitat de relaxar o acompanyar la realització d'altres activitats.


Què puc fer quan a classe haig de fer referència a obres protegides pels drets d’autoria?

A més d’elaborar els materials didàctics (veure la PMF Què puc utilitzar per preparar materials didàctics?) el professorat pot també fer les següents accions, sense autorització i sempre que sigui necessari per il·lustrar activitats educatives a l’aula:

 1. Reproduir (per exemple fer fotocòpies)
 2. Distribuir a l’aula
 3. Comunicar públicament.
De què? De  petits fragments d’obres o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu sempre que no es faci una compilació (és a dir, un recull extens de fragments) i que s'excloguin:
 • Els llibres de text
 • Els manuals universitaris

És important que tingueu en compte que està expressament prohibit que hi hagi finalitat comercial en aquesta reproducció, distribució o comunicació pública i que  sempre s’ha de citar l’autor/a i l’obra de la qual s'ha extret el fragment.

Recordeu: L’aula s’ha d’entendre com l’aula física o lloc autoritzat a l’efecte, i també en aules o entorns virtuals on l'alumnat tingui un accés restringit.Algunes errades comunes en referenciar imatgesEl dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la  Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, cal demanar el consentiment als pares/mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i/o filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

Cal vetllar per disposar del permís de cessió de drets d'imatge per escrit i signat per als responsables del/de la menor, cas de tenir fins a 14 anys o signat directament pel/per la menor en cas de tenir més de 14 anys.

La durada i vigència d'aquest permís és per al curs escolar en el qual ha estat sol·licitada.


És possible publicar una imatge oun  vídeo en un espai personal a Internet mentre no hi hagi remuneració econòmica?

La legislació vigent a Espanya sobre els drets d'autoria és la Llei de Propietat Intel.lectual (Llei 23/2006 de 7 de juliol). Cal veure específicament l'art. 32 que fa referència a les obres amb finalitat educativa. Dins de l’aula es poden emprar materials, sempre i quan no siguin llibres de text,  com a il·lustració o cita educativa sense demanar permís a l'autor, però fent la cita explícita de l'autoria.

Ara bé, en el cas d'un espai a Internet (web, blog, Intranet, Moodle..) només es poden utilitzar materials dels quals se'n tinguin els drets. Per tant, en cas que les imatges tinguin copyright, cal demanar sempre el permís o pagar els drets, encara que no sigui amb finalitat comercial i, en cas que no hi figuri el símbol ©, el millor és abstenir-se de reproduir-les.

El més recomanable és utilitzar recursos amb Llicència Creative Commons,  que es poden emprar lliurement sempre i quan s'esmenti el nom de l’autor, l’obra i l’any a peu de cita. En el cas de les imatges, se'n poden trobar a Wikimedia Commons o Flickr, per exemple.

Per tal d'evitar baixar vídeos dels quals no se'n tinguin els drets,  el més  recomanable és enllaçar amb la font original o, en tot cas, a un enllaç a tercers.


Què és el dret de comunicació pública?

El dret de comunicació pública és el dret de portar a terme qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l’obra sense la distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’elles.

En l'àmbit domèstic i en la còpia privada  no es considera que sigui comunicació pública sempre i quan que no estigui integrat o connectat a una xarxa de difusió de qualsevol tipus.


En quins supòsits es poden publicar obres sense permís del autor o de la persona titular dels drets?

A més de les obres excloses de propietat intel·lectual (art. 13 LPI) o que són de domini públic (art. 41 LPI), la Llei de propietat intel·lectual contempla alguns casos en què es poden comunicar públicament obres sense l’autorització de l’autor/a o persona titular dels drets. Algunes d'aquestes excepcions són:

i) Il·lustració de l'ensenyament per part del professorat de l'educació reglada (actes de reproducció, distribució i/o comunicació pública de petits fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i manuals universitaris, quan aquests actes es facin només per a la il·lustració de les activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida, sempre que es tracti d'obres ja difoses i, exceptuant els casos en què resulti impossible, s'incloguin el nom de l'autor i de la font). No s'entenen contemplades com a il·lustració de l'ensenyament la reproducció, distribució i comunicació pública de compilacions o agrupacions de fragments o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figurat (art. 32.2  LPI).

ii)No requereixen autorització els actes de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres ja difoses quan es facin en benefici de persones amb discapacitat, sempre que aquests actes no tinguin finalitat lucrativa, tinguin una relació directa amb la discapacitat en qüestió, i es portin a terme mitjançant un procediment o mitjà adaptat a la discapacitat i es limitin a allò que aquesta exigeixi (art. 31 bis.2 LPI).

iii)Es poden reproduir, distribuir i comunicar les conferències, al·locucions, informes davant els Tribunals i altres obres del mateixcaràcter que s’han pronunciat en públic, sempre que aquestes utilitzacions es realitzin amb l’exclusiva finalitat d’informar sobre l’actualitat. Aquesta última condició no és d’aplicació als discursos pronunciats en sessions parlamentàries o de corporacions públiques. En qualsevol cas, queda reservat a l’autor/a el dret a publicar aquestes obres en una col·lecció (art. 33.2 LPI).

iv)Les obres situades permanentment en parcs, carrers, places o altres vies públiques poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades lliurement per mitjà de pintures, dibuixos, fotografies i procediments audiovisuals (art. 35.2 LPI).