• Imprimeix

Materials per a la reflexió

Webs de referència

Prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació (Família i escola, GENCAT)

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació (XTEC)

Origen ètnic, racial o nacional

Cultura de la pau, a XTEC                            

Eixos temàtics (Competències i Educació per al Desenvolupament, Edualter)

 

Recursos i lectures per a la reflexió

BARBEITO, C. (2015) “Quan després d’atacs violents sorgeixen les pors”, Escola de Cultura de Pau.

Educar en y para el conflicto, Paco Cascón Soriano, avalat per la UNESCO

GRATACÓS, P.; UGIDOS, P.  (2011). Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat. Barcelona: Edicions de la Fundació Jaume Bofill. Col·lecció: Conciutadania Intercultural núm. 11.   

VIVES, N. (2009). Racisme als centres educatius. Eines per prevenir-lo i combatre’l. Barcelona: Eumo Editorial. Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Ciutadania Intercultural núm. 7

Educar para la paz online, a RTVE, programes de ràdio                                   

Webs de referència

El dol (Família i escola, GENCAT)

La mort, un tema que se'ns fa difícil, (FAPAC)

 

Recursos i lectures per a la reflexió

LARRULL I BERTRAN, C. Antropologia de la mort i el dol. Llicència d’estudis (curs 2004/05).

NOLLA, A. Pedagogia de la vida i de la mort: eines d’acció tutorial i propostes didàctiques per a l’educació primària. Llicència d’estudis (curs 1999/2000)

ARNAIZ, V. (2003) “Deu propostes per a una pedagogia de la mort”. Guix d’Infantil, num. 12.

ESCOLAN, E. (2014) Criatures i dol. Com les hem d’ajudar? AraCriatures

NOLLA, A. (2008) Del viure i del morir: Propostes per acostar-nos a l’experiència de la finitud. Barcelona: Rosa Sensat.

POCH, C. (2006) De la vida i de la mort: recursos per a la família i l’escola. Barcelona: editorial Claret.

Diversitat cultural

Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural

Centre UNESCO de Catalunya. (2010). Informe mundial de la Unesco. Invertim en la diversitat cultural i el diàleg intercultural.

CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions)

Alumnat nouvingut. Informes i estudis (XTEC)

Dossier de Suport Lingüístic i Social (SLS) Educació intercultural

CASAS, M.: Material curs de formació Educació Intercultural: Fonaments teòrics i aplicació en els centres educatius.

DOT, D.; VILAREGUT, C. (2012). Materials de formació del curs  L’acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural.

- Capítol 2.1 i 2.2: diversitat cultural

- Capítol 6: l’escola multicultural

GIBERT, D. (2003). La percepció del medi escolar per part de les famílies immigrades. Una aportació als Plans d'acollida. Llicència d’estudis.

CAMINAS, J.; CARBONELL, F. (2008). Educació i conflictes interculturals. Barcelona: Edicions de la Fundació Jaume Bofill, 2009. Col·lecció: Conciutadania Intercultural Núm. 5.

CARBONELL, F. (2009) L'Omar i l'Aixa. Socialització dels fills i filles de famílies marroquines. Barcelona: Edicions de la Fundació Jaume Bofill. Col·lecció: Conciutadania Intercultural Núm. 2.

CARBONELL, F., MARTUCCELLI, D. (2009) La reconversió de l'ofici d'educar. Globalització, migracions i educació. Barcelona: Edicions de la Fundació Jaume Bofill. Col·lecció: Conciutadania Intercultural Núm. 9.

CASAS, M. (2003) També catalans: fills i filles de famílies immigrades. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. col. Finestra Oberta, núm. 38.

COELHO, E. (2005). Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Una aproximació integrada. Barcelona: Horsori.

ROCA, E. (2005). “La tutoria y la orientación en los centros educativos inteculturales”. Dins VERA, J (coord). Educación Intercultural; diversidad e immigración. Madrid: Fundación Santa Maria, p. 139-159.

 

Diversitat lingüística

Pla per al Plurilingüisme. Llengües d’origen (XTEC)

GELA – Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades  (UB)

Col·lecció Llengua, Immigració i Ensenyament del Català. Departament de Benestar i Família.

ANDRIAMISETA, N.; MARTÍ, F.; DE VARENNES, F.; BEUKES, A.; EMBRIZ, A.; WATERHOUSE, K.; ROTER, P.; PASSA, J.; FLORES FARFÁN, J. (2010). La gestión de la diversidad lingüística y los procesos de paz. Barcelona: Unescocat. Col·lecció Arguments, número 1.

AKIOUD, H.; CASTELLANOS, E. (2007). Els amazics. Una història silenciada, una llengua viva. Valls: Edicions Cossetània. Col·lecció Prisma, núm. 15.

BARREIRAS, M. et al. (2009). Diversitat lingüística a a l’aula. Barcelona: Eumo Editorial / Fundació Jaume Bofill.

BARREÑA, A.; AMORRORTU, E.; IZAGUIRRE, E.; IDIAZABAL, I. (2005). Informe sobre les llengües del món. Barcelona: UNESCO Catalunya, Angle Editorial

 

Aspectes identitaris

Dossier SLS desenvolupament personal

DOT, D.; VILAREGUT, C. (2012). Materials de formació del curs  L’acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural.

- Capítol 2.3: aspectes identitaris

COMAS, M.; MOLINA, E.; TOLSANAS, M. (2008) Identitats. Educació, immigració i construcció identitària. Barcelona: Publicacions de la Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania Intercultural nº 6.

MAALOUF, A. (1999) Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat. Barcelona: Edicions La Campana. Fragment.