• Imprimeix

Què és el Projecte de biblioteca?

El Projecte de biblioteca de centre (PB) és un document que, a partir del que estableix el projecte educatiu, exposa el model i el funcionament de la biblioteca que el centre vol tenir i els recursos que s’hi aplicaran per fer-lo possible.

En el PB es recullen les característiques de la biblioteca del centre, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes tant organitzatius com pedagògics.

 • Definir el model de biblioteca del centre i la seva relació amb el projecte educatiu.
 • Concretar els aspectes organitzatius de la biblioteca, pel que fa tant a la dimensió física (gestió i organització dels espais, horaris, serveis, política de la col·lecció, etc.) com a la dimensió educativa (suport al currículum i als projectes del centre, promoció de la lectura, funció social, etc.).
 • Col·laborar en la institucionalització de la biblioteca escolar, fent-la més visible i fent-hi participar tota la comunitat educativa.

En el moment d’iniciar la redacció del projecte de biblioteca cal partir de la base que s’haurà de reflexionar sobre la realitat actual del centre amb relació a la biblioteca i que, per tant, farà falta una bona diagnosi.

A partir dels resultats de la diagnosi, el centre haurà d’arribar a acords referents a:

 • El model de biblioteca que necessita.
 • El sistema de gestió i organització que s’adoptarà.
 • Els recursos humans i materials que hi destinarà.
 • Els serveis que ha d’oferir la biblioteca i a qui s’adreçaran.
 • Com es farà la promoció i la difusió de la biblioteca i dels seus serveis.
 • Amb quina periodicitat i de quina manera es practicarà una avaluació del projecte per saber si continua responent a les necessitats del centre i/o si cal fer-ne una actualització.

A l’apartat Estructura del projecte es pot consultar la proposta de guió que fa el Programa biblioteca escolar “puntedu”.

Entre les funcions del coordinador de la biblioteca hi ha la de liderar-ne el projecte. Aquest projecte, però, no pot ser fruit del treball d’una sola persona, ja que és un projecte de centre. La comunitat educativa és representada a la biblioteca mitjançant la comissió, que és qui ha d’arribar al consens per elaborar aquest projecte i avaluar-lo de manera periòdica.

L’elaboració es pot dividir en quatre fases:

 1. Motivació i sensibilització del professorat
 2. Diagnosi: anàlisi i reflexió
 3. Elaboració i desenvolupament
 4. Avaluació i actualització

 

 1. Motivació i sensibilització

Abans d’iniciar l’elaboració del PB és necessari que tothom vegi la necessitat de definir la gestió i l’organització de la biblioteca en un document d’ús pràctic.

 1. Diagnosi: anàlisi i reflexió

El centre necessita un temps per analitzar, reflexionar i fer una diagnosi de la realitat actual del centre amb relació a la biblioteca. És a partir dels resultats d’aquesta diagnosi que el centre haurà d’arribar a acords.

Per facilitar aquesta diagnosi el Programa biblioteca escolar “puntedu” ha creat una eina en forma d’aplicació. L’accés a l’aplicació es reserva per a la direcció del centre, que ho fa amb l’usuari ATRI.

Un cop feta la diagnosi de la biblioteca del centre, es generarà un informe final que donarà orientacions sobre els punts forts i els punts susceptibles de millora de la biblioteca. A partir de la reflexió sobre aquesta realitat es pot arribar a acords per definir la biblioteca que el centre necessita.

En aquesta reflexió és important la participació de tota la comunitat educativa, representada a la comissió que defineixi les bases del que serà el PB.

 1. Elaboració i desenvolupament

El temps d’elaboració del document pot ser variable, en funció de les necessitats i les possibilitats de cada centre. Es recomana que es concreti prèviament un calendari d’elaboració on es defineixi el contingut de les sessions de treball, així com les tasques i les responsabilitats (qui fa la diagnosi, qui s’encarrega d’analitzar els resultats d’un determinat camp, qui dissenya el document, etc.) i que no s’allargui excessivament (no més enllà de dos cursos escolars).

 1. Avaluació i actualització

Un cop elaborat el projecte de biblioteca cal que sigui presentat al claustre i al consell escolar i que aquests l’aprovin.

El cercle està tancat, però no del tot, ja que, de forma periòdica, aquest PB s’ha de revisar i actualitzar per adaptar-lo a la situació i a les necessitats del moment. Per tant, en el mateix projecte cal que hi consti un apartat referent a l’avaluació: com es farà i amb quina periodicitat.