• Imprimeix

Pla de treball anual i memòria de la biblioteca

Desenvolupar adequadament el projecte de biblioteca suposa garantir un bon funcionament d’aquesta, i l’optimització dels recursos que s’hi destinaran. Cal, però, fer les concrecions anuals mitjançant un pla de treball al més detallat possible.

El pla de treball de la biblioteca és la concreció dels objectius i de les actuacions que es planifiquen per dur a terme durant un curs escolar a partir del que estableix el projecte de biblioteca.

A l’hora de concretar i redactar el pla de treball de cada curs cal tenir en compte que ha de/d’:

  • Tractar tots els àmbits d’actuació de la biblioteca (dimensió física i dimensió educativa)
  • Concretar objectius i actuacions de cada àmbit per a aquell curs escolar
  • Especificar qui té la responsabilitat de dur a terme cada actuació programada
  • Informar de quin pressupost es maneja per poder fer front a les despeses previstes.

Així mateix, en acabar el curs cal avaluar el pla de treball i fer-ne una valoració, que ha de quedar recollida a la memòria anual. Aquesta memòria servirà a l’equip directiu per avaluar la consecució dels objectius marcats en el projecte de la biblioteca i en el pla de treball i per planificar futures línies d’actuació.

L’elaboració del pla de treball i de la memòria anuals són responsabilitat del coordinador i han d’estar aprovats per la comissió de la biblioteca.

Alguns materials:

Pla de treball de la biblioteca de l’Escola Cossetània