• Imprimeix

Estructura d’un projecte de biblioteca

Tot i que no hi ha una estructura prescriptiva, des del Programa biblioteca escolar “puntedu” es recomana que es tinguin en compte els aspectes que es detallen a continuació:

Hi hauria d’haver una introducció general que permetés, d’una banda, contextualitzar el centre (tipologia, nombre de professors, context social, línia pedagògica, etc.) i de l’altra, exposar el model de biblioteca que es vol aconseguir.

Caldria tenir en compte alguns dels principis que ha de complir la biblioteca escolar integrada en un centre educatiu:

 • Que actuï com a CRAE (centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament) i que ofereixi accés a materials, físics i digitals, de qualitat.
 • Que contribueixi a desenvolupar el currículum i faciliti estratègies metodològiques per a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Que funcioni com a agent interdisciplinari que proporcioni suport pedagògic i faciliti la coordinació educativa.
 • Que s’utilitzi com a recurs estratègic per a la promoció de la cultura en l’àmbit del centre educatiu.
 • Que ofereixi serveis i espais per facilitar la participació de la comunitat educativa i per vincular el centre amb el seu entorn.

 

Dependran del model de BE que el centre vulgui desenvolupar a partir de les seves característiques i necessitats.

En aquest sentit és important tenir en compte les orientacions que es donen a les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya amb relació a les funcions d’una biblioteca escolar:

 • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.
 • Impulsar la lectura.
 • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació.
 • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge.
 • Col·laborar amb l’entorn.

 

Entre d’altres aspectes hi hauria de constar:

 • Descripció de l’espai físic de la biblioteca: la situació dins del centre, la distribució dels espais i el mobiliari.
 • Descripció de l’espai virtual de la biblioteca: el catàleg i el préstec, el fons electrònic, l’espai web, el suport docent i la comunicació amb els usuaris.
 • Política de desenvolupament del fons: tractament del fons documental, catalogació, manteniment i esporgada del fons físic i digital.
 • Concreció de les funcions de la persona responsable i de la comissió de biblioteca.
 • Establiment dels horaris d’obertura en horari lectiu i no lectiu (si es dona el cas).
 • Descripció del tipus d’usuaris de la biblioteca.
 • Concreció del sistema de finançament que ha de permetre el bon funcionament i el manteniment de la biblioteca.

 

 

Dependran del model de biblioteca que el centre hagi decidit adoptar i de la missió i les funcions que aquest li atorgui.

En la concreció dels serveis d’una biblioteca escolar s’haurien de tenir en compte els elements següents:

 • Servei de consulta i informació (tant presencial com en línia).
 • Servei de préstec.
 • Servei de suport al currículum: suport als projectes de centre, al treball d’àrea/matèria o d’aula i suport al Pla de lectura de centre.
 • Servei de biblioteca en horari no lectiu (si és el cas).

En el projecte també s’han de descriure les actuacions i les activitats que duguin a terme els serveis que la biblioteca ofereix.

 

 

 

En aquest apartat hi haurien de constar les accions que es fan per difondre els serveis de la biblioteca, tant físicament com virtual.

Algunes idees per promocionar i fer difusió de la biblioteca són:

 • Jornades de portes obertes a la biblioteca del centre.
 • Elaboració de guies, díptics, butlletins, etc.
 • Creació d’un web o blog de la biblioteca.
 • Participació activa a les xarxes socials: Facebook, twitter, etc.
 • ...

En aquest apartat també cal fer esment de la relació i la interacció que la biblioteca del centre manté amb els Centres de Recursos Pedagògics i Serveis Educatius, la biblioteca pública i altres entitats de l’entorn (llibreries, associacions de barri...).

 

Es pot consultar una proposta de guió a l’enllaç:

Exemple de guió