• Imprimeix

Estructura d’un projecte de biblioteca

Tot i que no hi ha una estructura prescriptiva, des del Programa biblioteca escolar “puntedu” es recomana que es tinguin en compte els aspectes que es detallen a continuació:

a) Presentació i justificació

Hi hauria d’haver una introducció general que permetés, d’una banda, contextualitzar el centre (tipologia, nombre de professors, context social, línia pedagògica, etc.) i de l’altra, exposar el model de biblioteca que es vol aconseguir.

Caldria tenir en compte alguns dels principis que ha de complir la biblioteca escolar integrada en un centre educatiu:

 • Que actuï com a CRAE (centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament) i que ofereixi accés a materials, físics i digitals, de qualitat.
 • Que contribueixi a desenvolupar el currículum i faciliti estratègies metodològiques per a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Que funcioni com a agent interdisciplinari que proporcioni suport pedagògic i faciliti la coordinació educativa.
 • Que s’utilitzi com a recurs estratègic per a la promoció de la cultura en l’àmbit del centre educatiu.
 • Que ofereixi serveis i espais per facilitar la participació de la comunitat educativa i per vincular el centre amb el seu entorn.

 

b) Missió i funcions de la biblioteca escolar

Dependran del model de BE que el centre vulgui desenvolupar a partir de les seves característiques i necessitats.

En aquest sentit és important tenir en compte les orientacions que es donen a les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya amb relació a les funcions d’una biblioteca escolar:

 • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.
 • Impulsar la lectura.
 • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació.
 • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge.
 • Col·laborar amb l’entorn.

 

c) Gestió i organització

Entre d’altres aspectes hi hauria de constar:

 • Descripció de l’espai físic de la biblioteca: la situació dins del centre, la distribució dels espais i el mobiliari.
 • Descripció de l’espai virtual de la biblioteca: el catàleg i el préstec, el fons electrònic, l’espai web, el suport docent i la comunicació amb els usuaris.
 • Política de desenvolupament del fons: tractament del fons documental, catalogació, manteniment i esporgada del fons físic i digital.
 • Concreció de les funcions de la persona responsable i de la comissió de biblioteca.
 • Establiment dels horaris d’obertura en horari lectiu i no lectiu (si es dona el cas).
 • Descripció del tipus d’usuaris de la biblioteca.
 • Concreció del sistema de finançament que ha de permetre el bon funcionament i el manteniment de la biblioteca.

 

d) Serveis de la biblioteca

Dependran del model de biblioteca que el centre hagi decidit adoptar i de la missió i les funcions que aquest li atorgui.

En la concreció dels serveis d’una biblioteca escolar s’haurien de tenir en compte els elements següents:

 • Servei de consulta i informació (tant presencial com en línia).
 • Servei de préstec.
 • Servei de suport al currículum: suport als projectes de centre, al treball d’àrea/matèria o d’aula i suport al Pla de lectura de centre.
 • Servei de biblioteca en horari no lectiu (si és el cas).

En el projecte també s’han de descriure les actuacions i les activitats que duguin a terme els serveis que la biblioteca ofereix.

 

e) Promoció i difusió

En aquest apartat hi haurien de constar les accions que es fan per difondre els serveis de la biblioteca, tant físicament com virtual.

Algunes idees per promocionar i fer difusió de la biblioteca són:

 • Jornades de portes obertes a la biblioteca del centre.
 • Elaboració de guies, díptics, butlletins, etc.
 • Creació d’un web o blog de la biblioteca.
 • Participació activa a les xarxes socials: Facebook, twitter, etc.
 • ...

En aquest apartat també cal fer esment de la relació i la interacció que la biblioteca del centre manté amb els Centres de Recursos Pedagògics i Serveis Educatius, la biblioteca pública i altres entitats de l’entorn (llibreries, associacions de barri...).

 

Es pot consultar una proposta de guió a l’enllaç:

Exemple de guió

Data d'actualització:  30.05.2017