• Imprimeix

Projecte educatiu de centre i projecte de biblioteca

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments”.

L’article 4 del capítol 1 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, defineix els trets característics del projecte educatiu de centre:

  • Recull la identitat del centre, n’explicita els objectius.
  • N’orienta l’activitat i li dona sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
  • Contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.
  • Ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials.
  • Per definir-lo o actualitzar-lo, cada centre ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives de l’alumnat.

En el PEC, tenint en compte els trets característics, els objectius del centre i les necessitats educatives del seu alumnat, s’hauria de definir la biblioteca que el centre necessita i atorgar-li una missió i unes funcions que donin suport a l’assoliment dels seus objectius. Una vegada establertes, queda definida la biblioteca com un servei estable per al desenvolupament del projecte educatiu. Com a tal, caldrà concretar com es durà a terme la gestió i la dinamització de tots els seus serveis i actuacions. Aquesta concreció es defineix en el projecte de biblioteca.

En aquest marc, la biblioteca escolar s’ha de concebre com un ens totalment vinculat al centre i compromès amb el desenvolupament del currículum i dels seus projectes, una biblioteca CRAE (centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament) que desplega unes funcions educatives, pedagògiques i tècniques, amb l’objectiu de fomentar la lectura, donar suport a l’accés, ús i el tractament de la informació en les àrees curriculars i els eixos tranversals, i de formar els alumnes com a persones autònomes en el procés de construcció del seu aprenentatge.