• Imprimeix

Diagnosi de la biblioteca de centre

Tal com s’explica a l’apartat Què és el projecte de biblioteca, el centre necessita un temps per analitzar i reflexionar sobre la realitat actual de la biblioteca per, a partir dels resultats, detectar punts forts i punts susceptibles de millora i arribar a acords. Aquesta eina de diagnosi es pot utilitzar tant si es vol iniciar el projecte de biblioteca com millorar el que ja hi ha.

Per facilitar aquesta diagnosi el Departament d’Ensenyament ha creat una aplicació informàtica, Diagnosi i Pla d’actuació per a la biblioteca escolar,  que permet fer una diagnosi de la biblioteca del centre ajustada a la realitat i elaborar un pla d’actuació que doni suport a l’elaboració i la implementació del projecte de biblioteca del centre.

Aquesta aplicació parteix de 4 temes d’anàlisi i 10 objectius generals de la biblioteca escolar, que es despleguen en objectius específics, indicadors, ítems de diagnosi i propostes d’actuació.

Els temes d’anàlisi que es plantegen són els següents: 

  1. Organització i funcionament de la biblioteca de centre  (objectius generals 1 i 2)
  2. Gestió de la col·lecció i dels espais (objectius generals 3, 4 i 5)
  3. Suport al currículum des de la biblioteca (objectius generals 6, 7 i 8)
  4. Visibilitat i interacció de la biblioteca de centre amb la comunitat educativa i l’entorn (objectius generals 9 i 10). 

 

 

 

Objectiu general 1 Gestionar l’organització i el funcionament de la biblioteca, com a centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE), que dona suport al projecte del centre per a tota la comunitat educativa; destinar els recursos econòmics necessaris per a la seva viabilitat i avaluar-ne el funcionament de ma periòdica
Objectiu general 2 Establir les funcions del coordinador i la comissió de la biblioteca, vetllar per la seva formació específica i per la comunicació i coordinació amb l’equip directiu, el claustre i la resta de la comunitat educativa.
Objectiu general 3 Desplegar una política de gestió de la col·lecció, pel que fa tant a la selecció i adquisició de fons impresos com a les accions d’adquisició, filtratge i redistribució de continguts digitals, d’acord amb el concepte de biblioteca CRAE i les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya.
Objectiu general 4 Aplicar les diferents fases de la cadena documental (entrada de documents, anàlisi documental, ordenació i emmagatzematge, sortida de documents), seguint criteris de biblioteconomia per organitzar els recursos de la col·lecció i oferir els serveis bàsics de consulta i préstec.
Objectiu general 5 Gestionar els espais i les infraestructures tot afavorint la diferenciació d'àmbits, la flexibilització d’espais i d’horaris (per facilitar l'accés dels usuaris) i la idoneïtat de l'equipament.
Objectiu general 6 Donar suport a l’aprenentatge de la lectura per formar lectors competents, estratègics, autònoms i implicats, capaços d'afrontar textos de diversa tipologia en diferents llengües, formats i suports.
Objectiu general 7 Donar suport al llegir per aprendre, a l’ús de la lectura com a font d’informació i construcció del coneixement en totes les àrees i matèries del currículum.
Objectiu general 8 Afavorir i donar suport al desenvolupament del gust per llegir i a la creació de l’hàbit lector dels alumnes.
Objectiu general 9 Difondre la biblioteca i els seus serveis a la comunitat educativa.
Objectiu general 10 Treballar en xarxa amb la comunitat educativa i l’entorn.