Instruccions. Imatge corporativa

Per reforçar la identitat corporativa dels centres docents públics del Departament d’Ensenyament davant la comunitat educativa, es considera oportú que presentin, a les comunicacions i elements de projecció externa, elements comuns recollits al Programa d’Identificació Visual.

Pel que fa a la identificació gràfica dels webs dels centres docents de titularitat del Departament d’Ensenyament, aquesta ha d'incloure, com a mínim, el logotip del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest element s'haurà de situar, preferentment, a la capçalera o a la part inferior de la interfície i ha de ser visible des de qualsevol dels nivells de navegació del web. Aquesta recomanació cal aplicar-la independentment de la tipologia del web o dels webs del centre (estàtic o dinàmic) o del servidor on estigui hostatjat (XTEC, XTECBlocs, altres servidors aliens, etc.).