• Imprimeix

Normativa

Criteris per la construcció de nous edificis per a centres docents públics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Edició novembre 2012

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària. BOE, suplement en llengua catalana al núm. 62, de 12 de març de 2010

Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments escolars de regim general. BOE, suplement en llengua catalana núm. 25, de 16 de desembre de 2003

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen els requisits mínims dels centres d'educació infantil de primer cicle