• Imprimeix

Scratch Challenge

Objectiu

Aquest concurs vol fomentar l’aprenentatge de la programació, entre els docents i els alumnes, com a eina d’integració de les tecnologies a l’aula, mitjançant el desenvolupament de projectes a través del llenguatge Scratch, i premiar-ne les propostes​ ​més​​ reeixides.

 

Qui pot participar?

La convocatòria està oberta als docents i alumnes de Cicle Mig i Superior de Primària (3r, 4t, 5è i 6è) i de 1r i 2n d’ESO dels centres educatius de Catalunya, que hagin implementat​ ​ els​ ​ materials​ ​ modulars​ ​ de​ ​ Scratch​ ​ Challenge​ ​ de​ ​ manera​ parcial​ o ​total.

 

Categories​ ​ de​ ​ concursants

S’estableixen dues categories de participació al concurs, corresponents als nivells educatius:

 • Categoria​ de​​ Cicle​ Mig​​ i​ ​Superior​ de​ ​Primària​ ​(3r,​ ​4t,​ ​5è​ ​i​ ​6è)
 • Categoria​ ​d’ESO​ ​(1r​ ​i​ ​2n) 

 

Període d’inscripció

La inscripció al Concurs s’inicia el 16 d’abril de 2018 a les 12:00 hores i finalitza el 13 de maig de 2018 a les 12:00 hores.

 

Com participar-hi?

El concurs s’estructura en dues fases

 

Fase 1

Els centres participants han de presentar un projecte desenvolupat en Scratch que ha de basar-se en el fil conductor de la convocatòria.

Els docents i alumnes participants han de presentar un projecte desenvolupat amb Scratch que ha de basar-se en el repte d’aquesta convocatòria que és “​ De grans serem​..."

Aquesta​ ​idea​ ​ general​ ​ pot​ ​ tenir​ ​ diferents​ ​ interpretacions,​ ​ per​ ​ exemple:

 • Un​ ​joc​ ​ de​ ​ reptes​ ​ centrat​ ​ en​ ​ una​ ​ professió​ ​ en​ ​ concret.
 • Una​ ​història​ ​ on​ ​ es​ ​ trii​ ​ una​ ​ professió​ ​ i ​ ​ es​ ​ desenvolupi​ ​ segons​ ​ la​ ​ tria​ ​ feta.
 • Un​ ​joc​ ​ de​ ​ preguntes​ ​ i ​ ​ respostes​ ​ al​ ​ voltant​ ​ de​ ​ les​ ​ diferents​ ​ professions.
 • Un​ ​joc​ ​ de​ ​ relacions​ ​ entre​ ​ professions​ ​ i ​ ​ personatges​ ​ coneguts
   ...

 Els centres participants han de tenir en compte les normes següents:

 • El projecte pot ser qualsevol tipus de proposta, tenint en compte el fil conductor proposat, que estigui feta íntegrament amb Scratch.
 • El projecte pot estar fet amb les versions 1.4 o 2.0 de l’Scratch. En qualsevol cas caldrà enviar el fitxer .sb o .sb2 del projecte participant que estarà guardat a una carpeta de Drive d’accés públic per tal que el jurat pugui valorar-lo. Caldrà indicar en el formulari l’adreça d’aquesta carpeta i assegurar-se que el permís d’accés és obert.
 • El nom del fitxer i de la carpeta han de fer referència al centre de la forma següent:

Nomdelcentre_Númeroequip. Exemple: Escola Eixample_Equip1 (en cas de presentar només un equip s’indicarà Equip1).

El projecte pot ser qualsevol tipus de proposta, tenint en compte el repte proposat i que estigui feta íntegra i exclusivament amb Scratch, sense cap hardware​ ​ afegit​ ​ (Lego​ ​ Wedo,​ ​ Makey-makey...).

 • El projecte pot estar fet amb les versions 1.4 o 2.0 de l’Scratch. En qualsevol cas caldrà enviar el fitxer .sb o .sb2 del projecte participant que estarà guardat a una carpeta de Drive d’accés públic per tal que el jurat pugui valorar-lo. Caldrà indicar en el formulari l’adreça d’aquesta carpeta i assegurar-se que el permís d’accés​ ​ és​ ​ obert.
 • El nom del fitxer i de la carpeta han de fer referència al centre de la forma següent: ​

Nomdelcentre_Númeroequip. Exemple: Escola Eixample_Equip1 (en cas​ ​ de​ ​ presentar​ ​ només​ ​ un​ ​ equip​ ​ s’indicarà​ ​ Equip1).

 • El projecte ha d’estar fet íntegrament pels participants sense intervenció directa del​ ​docent.
 • Dins de cada categoria els centres podran presentar, com a màxim, un nombre total de projectes que no superi la xifra resultant de multiplicar per dos (2) cada nivell que tinguin desenvolupant la proposta de Scratch. Per exemple, si tenen alumnes de tres nivells desenvolupant la proposta, podran presentar fins a sis projectes​ ​ en​ ​ total.
 • Cada​ ​ projecte​ ​ haurà​ ​ de​ ​ presentar-se​ ​ ​ en​ ​ una​ ​ inscripció​ ​ independent.
 • Presentar el Certificat de la direcció del conforme el centre està realitzant algun dels mòduls de Scratch. El model de certificació es pot consultar al següent enllaç​. Aquest certificat caldrà enviar-lo per correu electrònic a l’adreça: mschools@xtec.cat​ ​indicant​  a ​ l’assumpte:​ ​Certificat​ ​Scratch​ ​i​ el​ ​nom​​ del​ centre.

 

D’entre els projectes presentats a la Fase 1, el jurat triarà els finalistes que passaran a la següent fase

 

Fase 2

Els finalistes triats pel jurat d’entre els centres participants a la Fase 1, resoldran un nou repte plantejat en la cerimònia dels mSchools Student Awards.

Un cop conegudes les instruccions del repte a resoldre i els criteris de valoració, els alumnes de cada equip finalista podran realitzar una reunió d’estratègia amb el seu​ docent​ ​acompanyant​ ​sense​ l’ordinador​ al​ davant.

 

Premis

Els​ ​premis​ ​ als​ ​ guanyadors​ ​ s’anunciaran​ ​ prèviament​ ​ a ​ ​ la​ ​ jornada.

Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools.