Instruccions. Accessibilitat

 

Un contingut digital és accessible quan està disponible per a totes les persones, independentment del programari, maquinari, localització geogràfica o capacitat física o mental

Justificació

Per garantir, a les persones amb discapacitat, la igualtat d’oportunitats en l’ús de les TAC i avançar cap a l’objectiu de l’escola inclusiva, és necessari que els continguts, les activitats i els serveis digitals dels centres compleixin els criteris d’accessibilitat que permetin l’accés a la informació i a la comunicació a qualsevol persona, amb independència de les seves característiques físiques, sensorials o intel·lectuals, o de les condicions tècniques dels equips.

Els criteris d’accessibilitat s’han d’aplicar a:

    • Les publicacions digitals fetes sota la responsabilitat dels centres i dels serveis educatius: pàgina web, blocs, intranets, vídeos, etc.

Els compromisos de la Generalitat i la legislació vigent responsabilitzen les entitats sobre el nivell d’accessibilitat d’aquestes publicacions

    • Els documents digitals utilitzats per l’alumnat dels centres educatius independentment de quins siguin els autors i editors.

El currículum vigent prescriu la competència digital com una de les competències bàsiques metodològiques que aporta mètodes de treball eficaços per a la resolució de problemes i per abordar els continguts de les àrees.

En el desplegament de les diverses matèries, es proposen múltiples objectius i continguts que treballen la competència digital i requereixen l’ús de l’ordinador.

Per fer possible l’assoliment d’aquests objectius, continguts i competències, resulta imprescindible que els materials educatius en suport digital siguin accessibles per a tot l’alumnat, sense exclusions.

    • Els documents digitals produïts per l’alumnat del centre

Les matèries específiques del currículum preveuen que els alumnes han de “desenvolupar continguts per a la xarxa Internet incorporant recursos multimèdia i aplicant estàndards d'accessibilitat”.

L’accessibilitat a l’ortografia o a altres continguts educatius no s’ha de treballar exclusivament en les àrees específiques sinó de manera transversal, sempre que les activitats en facilitin l’oportunitat.

Legislació

En aquest aspecte, són aplicables les normatives següents:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
"La Llei inclou una sèrie de previsions orientades a fer efectiva l'accessibilitat de les persones amb discapacitat a la informació proporcionada per mitjans electrònics i, molt especialment, a la informació subministrada per les administracions públiques, compromís a què es refereix la resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març de 2002, sobre accessibilitat dels llocs web públics i del seu contingut."
Article 1. Objecte de la llei
"1. Aquesta Llei té com a objecte establir mesures per garantir i fer efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, d'acord amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució."
Article 5. Criteris d'accessibilitat aplicables a les pàgines d'Internet de les administracions públiques o amb finançament públic
"1. La informació disponible en les pàgines d'Internet de les administracions públiques ha de ser accessible a les persones grans i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004."

Documentació tècnica

A manca d’altres especificacions més concretes per a l’àmbit educatiu, es pot aplicar la informació que es pot trobar als webs següents: