• Imprimeix

Suport preventiu

Accés al Planificador

 

 

Manual d'usari del Planfificador (PDF) del Rol de Responsable de seguiment de visites planificades del servei de suport TIC.
 
 

Què és el suport preventiu?

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres i serveis educatius un servei de suport tècnic per tal d'ajudar als responsables TIC dels centres i serveis en les tasques de manteniment de l'equipament informàtic. Aquest servei es concreta en visites periòdiques d'un especialista en TIC a cada centre / servei.

La gestió i seguiment del servei de visites de suport tècnic als centres i serveis educatius es realitza mitjançant l’eina Planificador.

Com es pot accedir a l’aplicació Planificador?

L’entrada al Planificador es realitza des de l’espai de suport TIC dins del portal de centre.

L’entrada al portal del centre es produeix mitjançant la identificació amb el NIF de l’usuari i la contrasenya corresponent (la mateixa que s’utilitza per accedir a la Intranet i a GICAR/ATRI).

Qui pot entrar al Planificador ?

 • El/la director/a del centre
 • El/la coordinador/a TIC

Les dues persones hauran d’estar donades d’alta amb el càrrec a les bases de dades de personal del Departament d’Ensenyament per al present curs.

Els centres que no contemplen aquests càrrecs a les bases de dades tindrà accés la persona que el centre ha comunicat al servei territorial per dur a terme el seguiment del servei.

Els centres que desitgin proposar canvis de les persones autoritzades poden fer-ho mitjançant l’espai de suport TIC o amb un missatge adreçat al SAU (sau.tic@gencat.cat). El missatge s’ha d’enviar des de direcció del centre i ha d’especificar la següent informació de la persona proposada, que haurà de treballar al centre i tenir accés al Portal del centre.

 • NIF
 • Nom, cognoms
 • Correu electrònic

Què es pot fer mitjançant el Planificador ?

L’eina Planificador permet:

 • Veure les visites planificades.
 • Indicar les tasques que ha de realitzar el tècnic.
 • Validar la realització d’una visita, qualificant-la de satisfactòria o insatisfactòria.
 • Sol·licitar, excepcionalment, la replanificació d’una visita.

Atesa l'elevada quantitat de visites que es realitzen, i la dificultat de combinar els horaris associats a les mateixes, us preguem que, en la mesura del que sigui possible, us ateneu a les propostes contingudes en l'aplicació.

El coordinador TIC del centre o del servei educatiu ha de facilitar que el tècnic faci la seva feina tot i que en moltes ocasions, no podrà acompanyar-lo en el seu desenvolupament. Agraïm la vostra comprensió en relació a aquest tema, en atenció a l'interès col·lectiu d'un servei adreçat a la totalitat dels centres i serveis educatius.

Només en cas d'impossibilitat total per la realització de la visita, us preguem que sol·liciteu la re planificació de la visita, mitjançant l’opció disponible al Planificador, al menys dos dies abans de la seva realització.

El document següent exposa el funcionament de l’aplicació: Manual de l’usuari/ària

Quines tasques poden realitzar-se dins la visita de suport planificat ?

Les visites comporten tasques necessàries per donar suport al bon funcionament dels equipaments i infraestructures del centre, per exemple :

 • Revisió dels elements de connectivitat i xarxa local, amb la finalitat d'optimitzar el funcionament de la xarxa amb els components actualment disponibles, i diagnosticar eventuals canvis que puguin practicar-se quan les circumstàncies ho permetin.
 • Revisió dels protocols de realització de còpies de seguretat que actualment es practiquen al vostre centre. A través d'aquesta revisió es pretén recomanar i ajudar a possibilitar la realització de les pràctiques més adequades en aquest àmbit d'actuació.
 • Revisió dels protocols de seguretat lògica: Disposició de codis d'usuaris i d'assignació de recursos de xarxa associats als diferents nivells de tasques que es realitzen al vostre centre. A través d'aquesta revisió es pretén recomanar i ajudar a possibilitar la realització de les pràctiques més adequades en aquest àmbit d'actuació.
 • Realització de tasques de configuració d’equipaments que optimitzin el funcionament del conjunt d’equipaments.

L'objectiu del servei preventiu planificat de proximitat és mantenir les infraestructures informàtiques d’un centre o servei educatiu en un estat adequat que n’optimitzi la utilització i minimitzi les incidències. Recordeu queper a la resolució d'incidències heu de comunicar les mateixes al SAU, per a la seva atenció immediata i la seva  resolució.