• Imprimeix

Atenció a l'usuari/ària

Consoles predefinides

Les consoles predefinides

El Windows XP incorpora consoles predefinides que faciliten l'administració de l'equip. Són les següents:

 

 

 

Gestió de certificats (certmgr.msc)

Les transmissions per Internet (WEB, correu, autentificació...) entre dos punts poden ser seguides a través d'Internet per un tercer. Per aconseguir privacitat s'estableixen mecanismes d'autentificació i de xifrat/desxifrat. Aquestes dues condicions es poden establir amb les claus privades i claus públiques.

Un certificat és una notificació que enllaça el valor d'una clau pública amb la identitat d'una persona, dispositiu o servei amb la clau privada corresponent per tal de garantir l'autenticitat i la protecció de les dades.

 

Servei d'indexació (ciadv.msc)

Una de les accions si no freqüent, sí esporàdica, és buscar un document amb un nom o un text determinat des de l'opció Comença|Cerca. El servei d'indexació (Index Server) extreu la informació i l'organitza perquè accedir a ella sigui més ràpid. Permet accedir als documents que contenen determinades paraules o amb determinats paràmetres, com qui és l'autor o un nombre màxim de pàgines d'un document.

Es poden crear consultes, amb la sintaxi pertinent, que permeten trobar els documents que passen els filtres i compleixen aquestes propietats. Per defecte indexa els documents htm, d'Office, de text i de correu.

  • Feu doble clic sobre un Catálogo.
  • Apareixeran dues carpetes: a Directorio podreu veure quines carpetes s'indexen i, a Propiedades, les propietats definides per a la indexació.
  • L'opció Consultar el catálogo permet fer cerques sobre el catàleg.

Una manera més senzilla de fer cerques és des de Comença|Cerca.

 

Administrador d'equips (compmgmt.msc)

Aquesta consola agrupa en una única eina el conjunt d'eines o consoles útils per poder realitzar l'administració dels equips. Combina diversos programes d'administració del Windows XP en una única consola.

Serveix i permet veure la llista d'usuaris connectats a un equip, crear i administrar recursos compartits, veure la configuració dels dispositius, monitoritzar el sistema, configurar els dispositius, iniciar serveis...

Utilitza una vista similar a la de l'Explorador de Windows, amb dues zones o espais que contenen el conjunt de nodes o carpetes des d'on accedir a les diferents opcions. Els tres nodes principals de l'arbre són Herramientas del sistema, Almacenamiento i Servicios y aplicaciones. Cada node dóna accés a un altre node o branca des d'on realitzar les tasques administratives.

 

Administrador de dispositius (devmgmt.msc)

És accessible des de l'administrador d'equips o amb una consola pròpia. La consola de l'administrador mostra el maquinari, els dispositius i els controladors instal·lats. Permet modificar les característiques i paràmetres dels dispositius de l'equip.

Des d'aquesta consola es pot determinar, doncs, si tots els dispositius funcionen correctament, instal·lar, habilitar, desinstal·lar i deshabilitar dispositius, identificar conflictes de dispositius i configurar manualment els recursos.

En especial, permet imprimir un resum dels dispositius instal·lats en l'equip. Els paràmetres de configuració són assignats automàticament pel Windows XP.

 

Desfragmentador de disc (dfrg.msc)

És accessible des de la consola d'administració d'equips (compmgmt).

Els fitxers temporals i les carpetes o arxius que es desen ocupen el primer espai del disc dur que troben disponible. Després d'esborrar-ne alguns i desar d'altres, els arxius poden ocupar zones repartides per tot el disc dur i es diu que estan fragmentats. Com més fragmentats estan més lent és l'accés al disc. Per millorar el rendiment convé ajuntar les diferents parts de cada arxiu.

Un desfragmentador és un programari que analitza l'estat de les carpetes i arxius i els mou de forma que ocupin espai únic i seguit. En un servidor d'arxius convé realitzar l'anàlisi periòdicament.

 

Administrador de discos (diskmgmt.msc)

És accessible des de la consola d'administració d'equips (compmgmt).

L'administrador de discos és una utilitat del sistema per administrar els discos durs i els volums o particions que contenen.

Es poden crear particions, formatar-les, inicialitzar discos i crear sistemes de discos tolerants a errors. La consola permet manipular els discos dinàmics, administrar una unitat de xarxa o local, o fer unitats muntades. Facilita algunes de les accions habituals o repetides.

 

Visor de successos (eventvwr.msc)

És accessible des de la consola d'administració d'equips (compmgmt).

 

El registre d'esdeveniments del Visor de successos recopila informació respecte a problemes de maquinari, de programari o del sistema, i supervisa els esdeveniments de seguretat del Windows XP.

El Windows XP registra els esdeveniments en tres tipus de registres: d'aplicació, de sistema i de seguretat. Pot registrar esdeveniments de seguretat com els intents vàlids o no vàlids d'inici de sessió.

El Visor de successos mostra aquests tipus: Error, Advertència, Informació, Accés correcte auditat i Accés erroni auditat.

 

Carpetes compartides (fsmgmt.msc)

Accessible des d'una consola pròpia o des de l'administrador d'equips (compmgmt).

Mostra un resum dels recursos compartits disponibles a la xarxa i les connexions existents a l'equip. Aquesta consola permet administrar-los. Des d'ella:

  1. Es poden crear, veure i desactivar recursos compartits, així com establir els permisos sobre ells.
  2. Veure i desconnectar els usuaris connectats.
  3. Veure i tancar els arxius oberts.
  4. Permetre o denegar els permisos a un compte determinat.

 

Directives de grup (gpedit.msc)

Les directives de grup s'apliquen sobre l'equip on s'ha iniciat la sessió. Permet definir la directiva d'auditoria, l'assignació de drets d'usuari/ària i les opcions de seguretat com l'accés a disc local.

El node Configuración del equipo estableix les directives que s'aplicaran als equips, independentment de qui iniciï la sessió.

El node Configuración de usuario serveix per establir les directives que s'apliquen als usuaris/àries, independentment de l'equip on s'iniciï la sessió.

 

Usuaris i grups locals (lusrmgr.msc)

Accessible des d'una consola pròpia o des de l'administrador d'equips (compmgmt).

És una eina per administrar els comptes d'usuari\ària i grups locals. Està disponible en equips on s'executa el Windows XP i en servidors membres que executen Windows 2000 Server. No està disponible en controladors de domini.

Un usuari o grup local és un compte al qual es poden concedir permisos i drets des de l'equip. L'administrador gestiona els comptes dels usuaris\àries i dels grups.

 

Mitjans d'emmagatzematge extraïble (ntmsmgr.msc)

Facilita la gestió dels mitjans d'emmagatzematge extraïbles (cintes i discos òptics). Etiqueta, cataloga i realitza el seguiment dels mitjans, controla les unitats, ranures i portes de les biblioteques i facilita les operacions de neteja d'unitats.

Mitjans d'emmagatzematge extraïble funciona juntament amb programes d'administració de dades, com Còpia de seguretat.

 

Sol·licituds de l'operador de mitjans d'emmagatzematge extraïble (ntmsoprq.msc)

Consola que facilita la gestió de les tasques programades per l'operador dels mitjans extraïbles. Les eines de que disposa són un subconjunt de les proporcionades per la consola ntmsmgr.msc.

 

Alertes i registres de rendiment (perfmon.msc)

Els registres i alertes de rendiment poden reunir les dades de rendiment de l'equip de manera automàtica.

Es poden veure les dades de comptador d'inici de sessió mitjançant el Monitor de sistema o exportar les dades a fulls de càlcul o a bases de dades perquè s'analitzin i es generi un informe.

Proporcionen un format d'arxiu de registre binari per a les connexions circulars o per a les instàncies de connexió que poden iniciar-se després que el registre hagi començat a reunir dades.

 

Conjunt resultant de directives (rsop.msc)

D'entre tot el conjunt de directives disponibles a la consola gpedit.msc, rsop.msc mostra únicament les directives que han estat configurades, és a dir, mostra les directives que estan actuant sobre el sistema operatiu en el moment d'inicialitzar la consola.

 

Configuració de seguretat local (secpol.msc)

Permet accedir de manera directa a la branca Directiva Equipo local|Configuración del equipo|Configuración de Windows|Configuración de seguridad de la consola gpedit.msc.

 

Els serveis (services.msc)

És accessible des de més consoles com la consola d'administració local (compmgmt).

Permet iniciar, aturar, pausar o reprendre els serveis de l'equip, així com configurar el seu inici. Un servei es pot configurar en opcions d'inici i recuperació específiques per a un compte i habilitar o deshabilitar en un perfil de maquinari determinat.

Des d'aquesta consola es poden configurar les accions de recuperació en cas que es produeixi un error en un servei.

 

El control WMI (wmimgmt.msc)

Accessible des d'una consola pròpia o des de l'administrador d'equips (compmgmt).

El Control de WMI (Instrumental d'administració del Windows) és una eina que s'habilita per establir la configuració de WMI en un equip remot o en un equip local.
WMI construeix una arquitectura que permet l'administració d'una xarxa a través d'Internet. WMI ofereix l'accés universal per administrar la informació i proporcionar una visió homogènia.

 

 

Puja