• Imprimeix

Alta d'usuari

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) serveix com a porta d'accés a Internet al món educatiu, proporcionant, alhora, un ampli ventall de continguts i serveis específics.

Poden sol·licitar l'alta d'usuari als serveis Internet de la XTEC el professorat dels centres educatius no universitaris de Catalunya i el personal d'administració i serveis dels centres docents i serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

La prestació d'aquests serveis per part del Departament d'Ensenyament té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre. No obstant això, la utilització d'alguns serveis només es pot realitzar mitjançant la identificació corresponent. L'usuari es compromet a fer un ús privat i diligent de la contrasenya i, per tant, a no posar-la a disposició de tercers. L'usuari s'obliga:

  • A no reproduir, copiar o vendre, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets, resulti legalment permès i es faci esment de l'autoria en tot moment.
  • A no suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets del Departament o dels seus titulars incorporats als continguts.
  • A respectar els altres usuaris, evitant atacs, insults i danys a l'honor. 

L'usuari s'obliga a fer un ús dels serveis segons les normatives establertes i els criteris del Departament sobre el correu indiscriminat (Anti-Spamming). En particular es compromet a abstenir-se de: 

  • Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial.
  • Remetre qualsevol missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una pluralitat de persones.
  • Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través del portal o dels serveis per a la realització de les activitats senyalades en els apartats anteriors.
  • Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució. 

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

EI Departament no es fa responsable de l'ús indegut dels serveis i dels seus continguts per part dels usuaris. 

EI Departament es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als serveis, en qualsevol moment a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions generals. 

Formulari de sol·licitud d'alta d'usuari

Ompliu el formulari i envieu-lo per fax, correu postal o a altes@xtec.cat. Un cop tramitada la sol·licitud rebreu al centre una carta amb les vostres dades d'usuari.

 

Condicions d'ús del servei de correu electrònic

El correu electrònic de la XTEC és un servei que el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels usuaris i usuàries registrats. 

Per ser usuari/ària registrat de la XTEC, cal trobar-se en alguna de les situacions següents:

  • Professorat en actiu dels centres educatius de Catalunya, autoritzats pel Departament d’Ensenyament
  • Personal d’administració i serveis (PAS) dels centres educatius de Catalunya, autoritzats pel Departament d'Ensenyament
  • Personal dels serveis educatius 

Per ser un usuari/ària registrat cal omplir el formulari corresponent i enviar-lo per fax o correu postal al Departament d’Ensenyament. 

Per a la utilització del correu electrònic, cada usuari/ària disposa d’un identificador i una contrasenya personal i intransferible. L’usuari/ària es compromet a fer un ús privat i diligent de la contrasenya i a no posar-la a disposició de terceres persones.